Онлайн запитване

Промоционални продукти

До 50% отстъпка по застраховка Пожар за фирми от Алианц България

Предмет на застраховката е движимо и недвижимо имущество, което е собственост или за което застрахованият носи отговорност.
Основно покритие:
  • щети и загуби вследствие пожар (вкл. последиците от гасенето на пожара)
  • удар от мълния, експлозия или имплозия
  • удар от летателен апарат, части от него или товара му
  • природни бедствия (вкл. буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и лед, замръзване, падащи дървета, клони и др. външни обекти вследствие буря или градушка)
  • тръбопроводна вода
  • удар от превозно средство или животно
  • разходите, направени от застрахования за ограничаване на вредите вследствие застрахователно събитие.