Онлайн запитване

Физически лица

ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА В МПС
Застраховката предвижда изплащането на обезщетения на лица, намиращи се в МПС за телесни увреждания или смърт, настъпили вследствие на ПТП. Застраховат се всички места в МПС, обявени в регистрационните документи на МПС, включително мястото на водача. Застраховани са всички лица, намиращи се в МПС по време на ПТП.

Основно покритие

  • Смърт от злополука
  • Трайна загуба на трудоспособност, следствие на злополука

Допълнително покритие

  • Временна загуба на трудоспособност, следствие на злополука
  • Медицински разноски следствие на злополука

Застрахователни обезщетения

  • При смърт на застраховано лице, на законните наследници се изплаща застрахователната сума за едно място, записана в полицата, разделена на равни дялове между наследниците;
  • При трайна загуба на трудоспособност, на застрахованото лице се изплаща обезщетение, изчислено като процент от застрахователната сума, който е равен на процента на загубена трудоспособност, установен по надлежен ред.