Онлайн запитване

Корпоративни клиенти

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА

Нашата цел не е само добра застрахователна защита, пълно и навременно получаване на обезщетението. По отношение на корпоративния бизнес основната ни цел е подпомагане на клиента, с цел подобряване на  мерките за превенция  и недопускане на застрахователни събития.

Ние предлагаме изготвяне на анализ и оценка на възможните застрахователни рискове, съпътстващи Вашия бизнес.

Изготвяне на доклад с мерки за намаляване на риска,  на  доклад за противопожарната обезопасеност и мерки за нейното подобряване.

Извършване на застрахователен одит - преглед и оценка на съществуващи застрахователни полици.

Оптимизация на застрахователните схеми, позволяващи планиране и минимизиране на годишните застрахователни разходи.

 

Ние се фокусираме върху  няколко области:

-  Услуги за стратегии относно риска – оценка и управление на бизнес риска за всички нива на организацията, проектите и инициативите

-  Анализ за моделиране и планиране – предоставяне на техники за количественото определяне на риска, за подпомагане процеса на вземане на решения

Управление непрекъснатостта на търговската дейност – подготвяне на клиентите за непланирано прекъсване на търговската дейност, на производството

Услуги за имуществения риск – защитаване на търговското имущество срещу повреди

-  Оглед за противопожарната обезопасеност на предприятието

Изготвяне на доклад за противопожарната обезопасеност, очертаване на мерки за подобряване на обезопасеността в две групи- такива, които изискват само дисциплинарни мерки и промяна на вътрешния правилник, както и мерки, свързани с финансиране и промяна на противопожарната защита

Управление на риска, по отношение на служителите, ефективност на управлението на човешките ресурси

Ние предлагаме фокусирана застрахователна програма с възможност за пълна оценка на управлението на риска.

Съгласно тази програма създаваме подробен регистър на осигурените и неосигурените рискове и провеждаме редовни срещи с нашите клиенти за обсъждане на техните прогнози и бъдещи бизнес и/или социални планове.

По този начин осигуряваме предпоставки за формиране на становища и даване на препоръки относно оптимизиране на баланса между цена и защита и минимизираме разходите на клиентите ни в частта на застраховането.

Изработваме специализирани застрахователни програми за различните индустриални сегменти на бизнеса