Онлайн запитване

Малък и среден бизнес

ВЕТРОГЕНЕРАТОРИ
Опитът на ЗБК "Балкан" АД в застраховането на ветрогенератори се обединява в сключването на конкретни застрахователни продукти, наложени от изискванията на пазара и експертния ни опит в обслужването на този бизнес.
Производството на ветрогенератори е съсредоточено извън територията на страната и изграждането на съоръжението е свързано с транспорт на детайлите от чужбина. Задължителната ни препоръка е за застраховка "Карго", която гарантира обезпечение на скъпите частиповременапът.
Изграждането на съоръжението е свързано с изливане на площадка, която да отговаря на техническите изисквания за изправност и поставянето на модулите в обща конструкция, т.е. това може да се разглежда като "Строително-монтажни работи".
Следващ етап, след применето на обекта по надлежния ред е, застраховането му като имущество. Рисковете са стандартни - пожар, природни бедствия, земетресение, наводнение, задължително е "късо съединение", препоръчваме вкл. "авария на машини".
Застраховката "Гражданска отговоронст на юридическото лице" може да се сключи индивидуално или към "СМР", за периода на изграждане.