Онлайн запитване

Малък и среден бизнес

СОЛАРНИ СИСТЕМИ

ЗАСТРАХОВАНЕТО НА СОЛАРНИ ИНСТАЛАЦИИ е пряко свързано с етапите на изграждане на съоръжението, както следва:

 • ПРОЕКТИРАНЕ
 • МОНТАЖ И СТРОИТЕЛСТВО
 • ЕКСПЛОАТИРАНЕ НА СОЛАРИ

ПРОЕКТИРАНЕ:

Застраховка „Професионална отговорност на проектанта”

Застраховане на отговорността на проектанта  срещу вреди вследствие  на пропуски и грешки в дейността на проектанта, които рефлектират върху трети лица, инвеститора и други участници в строителството

МОНТАЖ И СТРОИТЕЛСТВО  

Периодът,  на изграждане на съоръжения от такова естество, се характеризира с наличието на повишени рискови обстоятелства, поради: 

 • Излагане на материалите на открито под пряко влияние на климатичните условия – това е етапът, през който съоръженията все още не са монтирани според установените норми и изисквания и поради това не могат да се гарантират качествата, които притежават в момент на функциониране.
 • Не са изградени мерките за безопасност или не могат да функционират, както при готов обект
 • Складиране на материалите в насипна форма – предполага повишен риск от гледна точка на сигурност

Необходими застраховки:

 • Професионална отговорност на  Изпълнител, Проектант, Строителен контрол и Подизпълнители
 • Застраховка Карго – покрива рискове по време на транспорт и при доставка на материали и оборудване
 • Застраховка „Всички рискове при монтажи” – покрива пожар, природни бедствия кражба и грешки по време на монтажа  на оборудването Застраховане на имуществото- Всички рискове при строителството или строително-монтажни работи  (СМР) -  имуществени вреди на Възложителя през периода на изграждане и през гаранционния период, Форсмажорни рискове свързани с увреждане на имущество собственост на Възложителя,  имущество собственост на Изпълнител/Подизпълнители, имуществени и неимуществени вреди на  трети лица

 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

 • Застраховка  „Експлоатация на фотоволтаичен парк”, покрива Материални вреди, Грешки на обслужващия персонал , Природни бедствия, Кражби
 • Загуба на печалба вследствие на материална вреда или авария на чуждо имущество
 • Намаляване на производството, вследствие на намалено слънцегреене
 • Застраховка „  Гражданска отговорност към трети лица” – за нанесени имуществени и неимуществени вреди на трети лица
 • Разширение за застраховка „Екологична отговорност”- замърсяване на въздуха, водата и почвата с кадмий и телур