Онлайн запитване

Физически лица

ЗЛОПОЛУКА

Доброволната застраховка Злополука може да бъде както индивидуална, така и групова. Обикновено е предназначена за лица от 16 до 69 години, които не са освидетелствани от ТЕЛК с трайна загуба на работоспособност над 50%.

Покрити рискове по тази застховкараховка са смърт, трайна и временна загуба на работоспособност и медицински разноски вследствие трудова и битова злополука. Предлагат се различни варианти, както по отношение на покритите рискове, така и на размера на застрахователно покритие. При настъпване на застрахователно събитие в рамките на покрития риск компанията изплаща на застрахования или на посочено от него ползващо лице договорената в полицата застрахователна сума и/или обезщетение.