Онлайн запитване

Физически лица

ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ
За много от нас закупуването на жилище и обзавеждането му е важна и свързана с много допълнителни инвестиции стъпка в живота ни. Но често пъти пропускаме да го защитим по най – добрия начин,  разчитайки на късмет. Предпазните мерки, които най-често вземаме, слагайки аларма,метални врати,решетки на прозорци/врати или ставайки клиент на охранителна фирма, не винаги се оказват достатъчни, да ни предпазят от нежелани събития.

Ето защо е важно да помислим, как да увеличим защитата на направената инвестиция след закупуване на жилище и обзавеждане ,когато настъпи  събитие причинено на Вас или когато вследствие на събитие  причините  щети на Вашите съседи.

Застраховка Имущество може да  сключите  с  уговорка  „ срещу първи риск ”, или на база  възстановителна, или действителна стойност. Това е много важно,  във връзка с желанието  как и до каква степен  искате да защитите дома си. При сключване на застраховка Имущество с  уговорка „срещу първи риск” се изискват по – малко средства, но при настъпване на щета, застрахователят изплаща обезщетение по експертна оценка  до избрания лимит  в  полицата. При избор да застраховате имуществото си на база възстановителна или действителна стойност се гарантира реално и пълно покритие на обезщетение  на Вашата собственост при конкретно сключена полица.

В желанието си да защитим  имуществото си за най-често срещаните рискове,  забравяме  или  пренебрегваме рисковете Земетресение и Кражба чрез взлом и техническо средство. Има данни, които сочат, че България  е с висока сеизмична активност, а  кражбите чрез взлом и използване на технически средства, както и злоумишлените действия върху собствеността ни зачестяват.

Преди сключване на застраховката ние съдействаме на клиентите, да направят най-добрия избор от покрития за защита на имуществото си, в зависимост от техните желания, така че сключената застраховка да гарантира сигурността и спокойствието ни за дома ни, както и пълно съдействие при завеждане и ликвидация на щети от страна на ЗБК Балкан АД.


Обект на застраховане са:

Недвижимо имущество:   

- Сграда или част от сграда предназначена за живеене – апартаменти и къщи, постоянно обитаеми /масивни и полумасивни/, ателиета, магазини, офиси, гаражи, складове, които не  са предназначени за живеене ;

-  Вилни сгради – масивни и полумасивни;  

- Съоръжения от специален тип като сателитни антени, слънчеви отоплителни  инсталации, сгради, огради и др.,


Движимо имущество:   

- Общо обзавеждане, лични и други вещи, използвани в домакинството;

- Битови електроуреди;

- Аудиовизуална и електронна техника;   

- Произведения на изкуството с висока художествена стойност, лични документи, пари в брой и др.


Покрити рискове:

- Пожар, мълния, индиректно попадение на мълния; експлозия, имплозия, удар от летателен апарат;
-
Буря, пороен дъжд, градушка, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед;
- Наводнение;
- Застраховани разходи - за гасене на пожар, разчистване, транспорт и депониране на  отпадъци
-
Злоумишлени действия на трети лица, умишлен палеж;
-
Авария на водопроводни,канализационни и отоплителни инсталации;
-
Счупване на стъкла- вътрешни стъкла, керамични плотове на печки, санитарен фаянс, аквариуми;
-
Кражба чрез взлом, кражба чрез използване на технически средства, грабеж;
- Щети по време на транспорт при смяна на адреса;
-
Застраховани разходи - за установяване на причините и отстраняване на щетите по инсталацията при авария на инсталация.
-
Свличане и срутване на земни пластове;
-
Земетресение;

- Късо съединение/токов удар;
-
Удар от пътно превозно средство;
-
Развала на продукти при авария/прекъсване на ел. захранване на хладилна техника;

- Застраховани разходи - за наемане на алтернативно жилище или хотел;

- За възстановяване на входна врата или ограда, за отключване и подмяна на външни брави в случай на откраднат/загубен ключ;

- Гражданска отговорност към трети лица;

- Загуби на доход от наем;

- Злополука на член от семейството/домакинството.


ЗАГУБИ ОТ ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

Застрахователен риск, който в развитите страни е неизменна допълнение към  покритието по имуществената полица.  Често при индустриалните предприятия щетите от риска”Прекъсване на бизнес” са по-големи от имуществените щети.

Tази застраховка предоставя покритие срещу финансовите загуби, вследствие прекъсване на стопанската дейност на Застрахования при покрит риск от имуществената полица.

Предмет на застраховане

Загуба на брутна печалба, за периода на възстановяване на дейността, произтичаща от намаляване на приходите от продажби на продукция/ стоки/ услуги и нарастване на разходите, свързани с дейността,  вследствие на преки материални вреди върху застрахованото имущество, възникнали в резултат на внезапното и непредвидимо проявление на покрит риск по условията на застраховка "Индустриален пожар

По договореност, допълнително на обезщетение могат да подлежат и разходите, направени целесъобразно от Застрахования, за наемане на одитори както и разходите за заплати на персонала, нает по трудови договори за определен период от време, при някои застрахователи е възможно да се договори включването на други постоянни разходи.

Много  често  полицата се бърка с други финансови продукти, екипът на Балкан брокер е на разположение за пояснения и повече въпроси e-mail : office@zbkbalkan.com