Онлайн запитване

Физически лица

ЛИКВИДАЦИЯ НА ИМУЩЕСТВЕНИ ЩЕТИ

Необходими действия и  документи при щети на имущество

1. Механизъм на действие при Застрахователно събитие

При настъпване на застрахователно събитие, застрахования е длъжен:

- Незабавно при настъпване или узнаване да уведоми компетентните органи/ служба за пожарна и аварийна безопасност, МВР и др./

- При настъпване на риск Кражба чрез взлом в срок от 24 часа от узнаването да уведоми писмено Застрахователя чрез попълване на уведомление за щета

- При настъпване на рискове, различни от Кражба чрез взлом в срок до 3 работни дни да уведоми писмено Застрахователя чрез попълване на уведомление за щета

- Да извърши необходимите действия за ограничаване на вредите

- Да не променя състоянието на увреденото имущество без разрешение на Застрахователя

- Вредите се установяват чрез оглед, описание и оценка на на представители на Застрахователя в присъствието на Застрахования или негов представител

 

2. Документи, издавани от компетентните органи за доказване на щети при имущество

- При пожар-служебна бележка от противопожарна охрана/ РС „ПБЗН”, служебно бележка от полиция при установен или съмнение за наличие на умисъл

- При Злоумишлен палеж, злоумишлено взривяване-служебна бележка от полиция/ прокурорско постановление/

- При Злоумишлени действия на трети лица/ вандализъм/- служебна бележка от полиция/ прокурорско постановление/

- При Кражба чрез взлом и грабеж- служебна бележка от полиция/ прокурорско постановление/

- при Удар от ППС-протокол за ПТП от КАТ

- При Проливен дъжд-официална справка от районна Хидрометеорологична служба за информация относно паднал за определено време минимум валеж на 1 кв/м

- При Наводнение-удостоверение от граждански защита, официална справка от районна Хидрометеорологична служба за информация относно паднал за определено време минимум валеж на 1 кв/м

- При Удар от мълния-официална справка от районно хидрометеорологична служба относно наличието на гръмотевична буря в съответния район

- При Земетресение-официална справка от „Сеизмологичен Институт на БАН”

- При Пренапрежение, индукция на ток в преносната мрежа-служебна бележка от „Електрорадпределение”

- Други документи-счетоводни справки, фактури, протоколи, справки и др.

 

ЗБК “БАЛКАН” АД предлага на своите клиенти допълнителни услуги във връзка с евентуално настъпили увреждания със застрахованото имущество, а именно:

- Участие на наши специалисти при огледа на пострадалото имущество;

- Подготовка на документите за ликвидация на щетата;

- Предвижване на документите за изплащане на обезщетението и др.