Онлайн запитване

Новини от ЗБК

ИНФОРМАЦИЯ за „ЗБК БАЛКАН” АД на основание чл. 325 от Кодекса за застраховането

ИНФОРМАЦИЯ

за „ЗБК БАЛКАН” АД

на основание чл. 325 от Кодекса за застраховането


 „ЗБК БАЛКАН” АД е застрахователен брокер, който притежава 20 – годишен опит като застрахователен посредник, изградено доверие с клиенти физически и юридически лица и лоялни партньорски отношения на българския и международен пазар.

Водени от стремежа дейността ни да бъде коректна и прозрачна и в изпълнение на нормативните ни задължения /чл. 325 от Кодекса за застраховане/, с настоящото предоставяме на Вас – нашите клиенти – ползватели на застрахователни услуги, следната информация, която е важна за Вас и е от значение за настоящите ни и бъдещи отношения:

1. Като застрахователен брокер, дружеството осъществява дейността си под фирменото наименование „ЗБК БАЛКАН” АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1202, район Сердика, ул. Клокотница № 2А, бизнес център „ИВЕЛ”, ет. 9, офис 26

2. Застрахователен брокер „ЗБК БАЛКАН” АД е вписан в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 от Закона за Комисията за финансов надзор, за което му е издадено Удостоверение № 82 – ЗБ /16.01.2008г. Вписването и актуалната регистрация на брокера може да бъде проверена на интернет страницата на Комисия за финансов надзор www.fsc.bg , раздел „Регистри и справки”, секция „Електронен регистър и картотека”, регистър „Застрахователни брокери”.

3. „ЗБК БАЛКАН” АД не притежава пряко, или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застраховател.

4. Застраховател, или предприятие майка на застраховател не притежава пряко или чрез свързани лица акции или дялове, представляващи повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на „ЗБК БАЛКАН” АД.

5. Жалби от ползватели на застрахователни услуги и други заинтересовани лица срещу „ЗБК БАЛКАН” АД могат да се подават писмено, в деловодството на брокера или по поща до адреса, посочен по – горе в т. 1, както и на електронен адрес office@zbkbalkan.com . След разглеждане на жалбата, а при необходимост след представяне на допълнителни документи и информация от Ваша страна, „ЗБК БАЛКАН” АД ще Ви отговори писмено в едномесечн срок от постъпване на Вашата жалба. Разбира се, в интерес и на двете страни – брокер и клиент е, спорът да бъде разрешен извънсъдебно, за което ние от „ЗБК БАЛКАН” АД ще положим необходимите усилия.

6. Като ползвател на застрахователни услуги или заинтересовано лице, Вие може да подадете жалба срещу застрахователен брокер „ЗБК БАЛКАН” АД пред Комисията за финансов надзор на адрес: гр. София, п.к. 1000, ул. „Будапеща” № 16 или на електронен адрес на КФН: delovodstvo@fsc.bg, както и пред Комисия за защита на потребителите чрез попърване на електронен формуляр на интернет страницата на КЗП www.kzp.bg или лично в регионалните центрове на КЗП в страната.

7. „ЗБК БАЛКАН” АД при осъществяване на застрахователното посредничество представлява ползвателя на застрахователни услуги на основание договор за възлагане.

8. „ЗБК БАЛКАН” АД няма договорно задължение да извършва застрахователно посредничество изключително за един или повече застрахователи и не предоставя съветите си съгласно чл. 325а, ал. 5 от Кодекса за застраховане и може да извършва застрахователно посредничество за всички застрахователи, които имат право да извършват дейност на територията на Република България, включително при право на установяване и свобода на предоставяне на услуги;

4. За осъщественото застрахователно посредничество, в резултат на което е сключен договор за застраховка „ЗБК БАЛКАН” АД получава възнаграждение, което съгласно чл. 301, ал. 3 от Кодекса за застраховане е включено в застрахователната премия и се дължи от застрахователя.

5. Във връзка със застрахователния договор „ЗБК БАЛКАН” АД работи срещу комисионно възнаграждение, което се изплаща от застрахователя, а в определени случаи и срещу такса, чийто размер, основание и начин на плащане се уговарят писмено в договор за възлагане.