Онлайн запитване

Корпоративни клиенти

ПОСРЕДНИЧЕСТВО
Събиране на детайлна информация за спецификата на дейността

- Основна дейност, други видове бизнес, съпътстващи бизнеси

Потенциални рискови фактори

-  Ангажирани служители при конкретни операции и дейности

-  Проучване на условията за конкретния риск- наличие  на износ, райони, в които се осъществява износът

-  Проучване на наличието на рискови експозиции до момента -  искове, извънсъдебни споразумения

Задължителни застраховки, съгласно действащото законодателство

Уточняване на подлежащите на застраховане материални и нематериални активи

-  Материални активи – преглед на наличието и състоянието на действащи застраховки

Отговорности, свързани с дейността

Преглед на програмите в полза на служители-  застраховки, участие в социални програми, изготвяни от клиенти

Изготвяне на предложение за необходими застрахователни покрития

Преценка на възможностите за самозастраховане / създаване на собствен резервен фонд на клиента, което би намалило значително плащаните към застрахователи премии

Преглед на финансите, свързани със застрахователни премии


Всички настоящи полици се въвеждат в софтуерната програма на брокера с цел следене на падежите и разсрочените плащания;

Ние  изготвяме полиците за подновяване минимум  20  дни преди падеж и ги предоставяме за преглед и подпис на клиентите на нашите клиенти;

Ние изготвяме месечни справки за платените премии и ги предоставяме на лицето за контакт от страна на клиента;

Водещият брокер изготвя годишна справка за платените премии, адресирана до клиента и до наблюдаващия брокер.