Онлайн запитване

Малък и среден бизнес

ОБРАБОТКА НА МЕТАЛИ
Фирмите, които работят в областта на производство и обработване на метали заемат специфичен дял при застрахователните продукти, обоснован от особеносттите на дейността. Важно е, да се съобрази целият процес на производство, да се адаптират съответните мерки за безопасност към изискванията не само на законовата уредба, но и на застрахователните риск-мениджъри, което да ограничи превантивно риска за целия бизнес. В процеса на работа се налага договарянето на отложени плащания за клиенти с период от 30 до 360 дни. Неблагоприятните икономически условия в България и чужбина, водят до определена несигурност на търговските отношения в дългосрочен период, което може да бъде обезпечено със застраховане на "краткосрочен търговски риск".

Застраховането на фирми, които имат за предмет на дейност производство и обработка на метали е свързано с изготвянето на застрахователни програми, с включени допълнителни рискове, както следва:
  • Имуществено застраховане, с прекъсване на дейността, рискове на електроника, застраховане на стоки; Авария на машини;
  • Карго застраховки - при доставяне на материали и суровини, логистика на готова продукция;
  • Автомобилни застраховки, в случай на собствен автопарк;
  • Застраховки на отговорности - Отговорност на работодател, Отговорност на продукта; Обща гражданска отговорност;
  • Застраховка Трудова злополука;
  • Застраховка "Краткосрочен търговски риск" за български и чуждестранни контрагенти