Онлайн запитване

Малък и среден бизнес

ОТГОВОРНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

Застрахова се отговорността като работодател на посочен български правен субект, наричан по-нататък “Застрахован”, по отношение на обезщетения, ненадхвърлящи договорените лимити, които съгласно Кодекса на труда същият бъде задължен да заплати на своите работници и служители за вреди, причинени от:

Трудова злополука, настъпила през периода на застраховката и причинила смърт, трайна или временна загуба на работоспособност, независимо дали Застрахованият, негов орган или служител има вина за злополуката, или тя е причинена от непреодолима сила.

Заболявания от всякакъв характер, вкл. професионални болести, не се считат за трудова злополука по настоящата застраховка.

Застрахователят може да покрие и вреди (вкл. смърт, трайна или временна загуба на работоспособност), причинени на работници и служители в резултат на професионална болест съгласно валидния Списък на професионалните болести с продължителност повече от 30 дни, проявило се за пръв път и установено с протокол на експертна комисия през периода на застраховката.

Застрахователят ще обезщети всички целесъобразни разходи за ограничаване нa последиците от събитие, покрито по настоящата застраховка, и/или за уреждането на претенции и искове, направени със съгласие на Застрахователя, като уговорените в полицата лимити включват и посочените разходи.