Онлайн запитване

Малък и среден бизнес

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОНИКА
Застраховането на предприятия, произвеждащи електронна техника и компоненти имат специфични потребности по отношение на суровините, материалите и готовата продукция. Особеностите произтичат от развитието на технологиите, бързото адаптиране на производствата, автоматизирането им, спецификата на материалите и готовата продукция, трудностите свързани с транспорта и съхранението им, спазването на определена технология и цикъл на производство. В процеса на работа се налага договарянето на отложени плащания за клиенти с период от 30 до 360 дни. Неблагоприятните икономически условия в България и чужбина, водят до определена несигурност на търговските отношения в дългосрочен период, което може да бъде обезпечено със застраховане на "краткосрочен търговски риск".

Застраховането на фирми, които имат за предмет на дейност производство на електроника е свързано с изготвянето на застрахователни програми, с включени допълнителни рискове, както следва:
  • Имуществено застраховане, с прекъсване на дейността, рискове на електроника, застраховане на стоки; Авария на машини;
  • Карго застраховки;
  • Автомобилни застраховки, в случаи на собствен автопарк;
  • Застраховки на отговорности - Отговорност на работодател, Отговорност на продукта; Обща гражданска отговорност;
  • Застраховка Трудова злополука;
  • Групово здравно и животозастраховане;
  • Застраховка "Краткосрочен търговски риск" за български и чуждестранни контрагенти