Онлайн запитване

Малък и среден бизнес

ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ
Застраховането на предприятия, произвеждащи хранителни продукти - месо и месни изделия, хляб, мляко и млечни изделия, сладкарски и захарни изделия имат специфични потребности по отношение на суровините, материалите и готовата продукция. Особеностите произтичат от бързата развала на продуктите и компонентите на производството, свързано с транспорта и съхранението им, спазването на определена технология и цикъл на производство.

Застраховането на фирми от хранително-вкусовата промишленост е свързано с изготвянето на застрахователни програми, с включени допълнителни рискове, както следва:
  • Имуществено застраховане, с прекъсване на дейността, рискове на електроника, застраховане на стоки; Авария на машини;
  • Карго застраховки, с включена развала на стоки; загуби на пари;
  • Автомобилни застраховки;
  • Застраховки на отговорности - Отговорност на работодател, Отговорност на продукта; Обща гражданска отговорност;