Онлайн запитване

Малък и среден бизнес

ПРОФЕСИИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ

 

Покрити рискове:

Застрахователя застрахова отговорността на Застрахования по отношение на:

1.  Всички суми, до размера на договорените лимити, които Застрахования бъде законово задължен да заплати като обезщетение за вреди, причинени на трети лица, вследствие на виновно неизпълнение на професионалните му задължения

2.  Съдебни разноски по дела срещу Застрахования, образувани въз основа на искове, когато Застрахователя е бил привлечен в процеса.

Застрахователят покрива отговорността на лицата, упражняващи конкретна професионална дейност.

 

Общи изключения:

-  Война, стачки, граждански вълнения.

-  Загуби, щети и разходи вследствие на тероризъм

-   Ядрена реакция, токсично замърсяване

-   Действия на Застрахования, извън обхвата на професионалната му дейност

-   Вреди, причинени умишлено от Застрахования.

-   Нарушаване на права върху интелектуална собственост, търговски марки, патенти.

-   Деяния, квалифицирани като клевета и обида.

-   Загуба и повреда на документи, поверени  на Застрахования.

-   Отговорността на Застрахования, поета по силата на договор, която не би възникнала на друго правно основание.

-   Вреди, вследствие на непреодолима сила

-   Искове, предявени въз основа на чужди законодателства.

-   Пропуснати ползи.

-   Неустойки и косвени вреди.

-   Глоби, конфискации и други имуществени санкции, наложени от компетентни органи.

-   Дейност на Застрахования в чужбина.