Онлайн запитване

Малък и среден бизнес

ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧА
   Отговорност на превозвача

1. Отговорността, която превозвачът носи за стоките, при превоза им по шосе, съгласно Конвенцията относно договора за международен превоз на стоки по шосе ( CMR ).

Застрахователното покритие осигурява превозвача при рекламации за загуби или повреди на товара, възникнали по време на превоза.

Застрахователното обезщетение за щети на стоките е до действителната им стойност, но не повече от:


8.33 СПТ* (специални права на тираж — SDR) на килограм липсващо тегло или около 10 евро на килограм

Повечето Застрахователи възстановяват и разходи за:

- Спасяване на товара, включително складиране до 48 часа, в резултат от пътнотранспортно произшествие;

- Оглед от аварийни комисари и издаване на съответните документи.

Срещу заплащане на допълнителна премия Застрахователите  предлагат  разширяване на стандартното покритие по отношение на :

- По-висок лимит на отговорност, различен от 8.33 СПТ

- Отговорността на превозвача за увреждане на контейнер и контейнерно оборудване в резултат от пътнотранспортно произшествие, пожар или природни бедствия.

- Застраховката може да се сключи за определен период (1 месец, 3 месеца, 6 месеца или 1 година ) или за отделен превоз.


2. При извършване на превози на територията на РБългария се покрива отговорността на превозвача при превоз на товари съгласно Закона за автомобилните превози и част III Глава 26 от Търговския закон, с изключение на опасните товари от клас 1а, 1в, 1с и 7 на Конвенцията за международен превоз на опасни товари по шосе (ARD).


Застрахователното обезщетение за щети на стоките е до стойността на товара съгласно търговската фактура или до 8.33 СПТ на килограм липсващо брутно тегло в левовата равностойност по курса на БНБ към датата на застрахователното събитие, което от двете е по-малко

Застраховката може да се сключи за определен период (1 месец, 3 месеца, 6 месеца или 1 година ) или за отделен превоз.