Онлайн запитване

Малък и среден бизнес

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА АГЕНТИ ПРИ ПРОДАЖБА НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ

Застраховката покрива отговорността на агентите по продажба на самолетни билети.

Обезщетяват се всички суми, в границите на договорените лимити на обезщетение, които Застрахованият е задължен да заплати като компенсация за имуществени вреди, причинени на трето лице в резултат на неизпълнение на договорни задължения на Застрахования като агент по продажба на самолетни билети.

Застраховката покрива и всички разходи по уреждане на претенциите.