Онлайн запитване

Малък и среден бизнес

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА АДВОКАТА

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА АДВОКАТА покрива отговорността на Застрахования за вреди, причинени на негов клиент вследствие на виновно неизпълнение на професионалните му задължения по тълкуване, прилагане и спазване на българското законодателство при даване на устни и писмени консултации, изготвяне на всякакви книжа, представителство на доверителите му и защита на правата и законните им интереси пред съдебни и административни органи.

Може да се застрахова адвокатът като физическо лице или адвокатското дружество като юридическо лице.

Минимални лимити – за един иск 10 000 лв или 20 000 лв, за всички искове – 20 000 лв.

Препоръчителни лимити – според дейността и клиентите, които адвокатът обслужва.

Обикновено застрахователите прилага самоучастие в размер на 10% от застрахователната сума.