Онлайн запитване

Малък и среден бизнес

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА НОТАРИУСА
ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА НОТАРИУСА покрива отговорността на Застрахования за вредите, причинени на трети лица, вследствие виновно неизпълнение на неговите професионални задължения, както и на задълженията на помощник-нотариуса и служителите в нотариалната кантора.

 Минимални лимити – за един иск 20 000 лв, за всички искове – 40 000 лв.