Онлайн запитване

Малък и среден бизнес

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ
ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ покрива отговорността на регистрираните одитори за имуществени вреди, причинени на техните доверители, които са пряка и непосредствена последица от техните виновни действия или бездействия при извършване на независим одит на финасовите отчети на предприятия.

 

Минимални лимити – за един иск 5 000 лв, за всички искове – 10 000 лв.

Обикновено застрахователите прилагат самоучастие 10% от застрахователната сума.