Онлайн запитване

Малък и среден бизнес

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА СИНДИКА
ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА СИНДИКА покрива отговорността на Застрахования, във връзка с искове за обезщетение за вреди, причинени на длъжника и/или на кредиторите, от виновно неизпълнение на задълженията му на синдик по конкретно производство по несъстоятелност.

Минимални лимити – за един иск 10 000 лв, за всички искове – 25 000 лв.

Обикновено застрахователите прилагат самоучастие.