Онлайн запитване

Малък и среден бизнес

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ ПО ЗУТ
Съгласно чл. 171. Проектантът, лицето, упражняващо технически контрол по част "Конструктивна", консултантът, строителят и лицето, упражняващо строителен надзор, застраховат професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им.

Застраховките по чл. 171 се сключват за срок една година и покриват отговорността на застрахования по писмени претенции, предявени в срока на действие на застрахователния договор, за:


1. Неправомерни действия или бездействия на застрахования при или по повод изпълнение на неговите задължения, извършени в срока на договора.

2. Неправомерни действия или бездействия на застрахования при или по повод изпълнение на неговите задължения, извършени в периода от ретро активната дата до сключването на договора.

 

Ретроактивна дата по смисъла на е датата на започване на дейност от Застрахования. За лицата, които са упражнявали дейност повече от 5 години, ретроактивната дата е 5 години преди сключването на застрахователния договор.

При прекратяване на дейността, подлежаща на задължително застраховане, лицето е длъжно да сключи допълнителна застраховка, покриваща период 5 години, следващ прекратяването на дейността, в случай че вредоносното действие е извършено след ретроактивната дата .


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ

 

Покрити рискове:

Застрахователя застрахова отговорността на Застрахования по отношение на:

1.  Всички суми, до размера на договорените лимити, които Застрахования бъде законово задължен да заплати като обезщетение за вреди, причинени на трети лица, вследствие на виновно неизпълнение на професионалните му задължения

2.  Съдебни разноски по дела срещу Застрахования, образувани въз основа на искове, когато Застрахователя е бил привлечен в процеса.

Застрахователят покрива отговорността на лицата, упражняващи конкретна професионална дейност.

 

Общи изключения:

-  Война, стачки, граждански вълнения.

-   Загуби, щети и разходи вследствие на тероризъм

-   Ядрена реакция, токсично замърсяване

-   Действия на Застрахования, извън обхвата на професионалната му дейност

-   Вреди, причинени умишлено от Застрахования.

-   Нарушаване на права върху интелектуална собственост, търговски марки, патенти.

-   Деяния, квалифицирани като клевета и обида.

-   Загуба и повреда на документи, поверени  на Застрахования.

-   Отговорността на Застрахования, поета по силата на договор, която не би възникнала на друго правно основание.

-   Вреди, вследствие на непреодолима сила

-   Искове, предявени въз основа на чужди законодателства.

-   Пропуснати ползи.

-   Неустойки и косвени вреди.

-   Глоби, конфискации и други имуществени санкции, наложени от компетентни органи.

-   Дейност на Застрахования в чужбина.