Онлайн запитване

Малък и среден бизнес

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ЧАСТНИЯ СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ЧАСТНИЯ СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ покрива отговорността на Застрахования за имуществени и неимуществени вреди, причинени на страните, другите участници в изпълнителното производство и всички трети лица от виновно неизпълнение на задълженията му на частен съдебен изпълнител.


Таблица за задължителните минимални лимити

Начислени такси

Минимална годишна

(лв.)

застрахователна сума (лв.)

До 30000

90000

От  30000

до 150000

450000

От 150000

до 300000

900000

Над 300000

 

1200000

 

Обикновено застрахователите прилагат самоучастие в размер на 10% от застрахователната сума.

Съгласно Чл. 8. (1) от Наредба 2 от 06.02.2006 г. за задължително застраховане на ЧСИ "Договорът за задължителна застраховка се сключва за срок една година. Този срок се удължава или се сключва нов договор не по-късно от 30 дни преди датата на изтичането му."

Частният съдебен изпълнител предоставя при поискване сертификат, издаден от застрахователя, удостоверяващ наличието на договор за задължителна застраховка. Сертификатът съдържа необходимата информация на български и на английски език.