Онлайн запитване

Малък и среден бизнес

РАСТЕНИЕВЪДСТВО
Застраховат се повече от 100 вида култури, трайни насаждения - плододаващи и неплододаващи, едногодишни и многогодишни растения.

Покрити рискове

 • Градушка
 • Буря
 • Проливен дъжд
 • Пожар
 • Осланяване
 • Наводнение

За есенни житни култури - допълнително покритие срещу рисковете:

 • Измръзване
 • Изтегляне
 • Киша
 • Задушаване

Застрахователна сума

Застрахователната сума се определя по взаимно договаряне, съобразно с очакваните добиви и пазарните условия в страната. Застрахователната сума не може да надвишава действителната стойност на реколтата.

Застрахователна премия

Застрахователната премия се определя в зависимост от посевната площ на културата, договорената застрахователна сума на декар и тарифата за избраното покритие от рискове.
Премията може да бъде заплатена еднократно или разсрочено на вноски.

Отстъпки от премията

 • Бонуси за ниска квота на щетата през предходните години
 • Отстъпки при еднократно или разсрочено за плащане на премията до определена дата.
 • Отстъпки за дългосрочно застраховане
 • Специални отстъпки
 • Отстъпка за обем застраховани площи

Оглед и оценка

Огледът и оценката на щетите се извършват от експерт на Застрахователя, подпомогнат от вещо лице-оценител, в присъствието на Застрахования или на негов представител.

Размерът на щетата се определя чрез преброяване и пресмятане на изцяло запазените, частично увредените и напълно унищожените растения и плодове в пробни парцели с еднакви размери, разположени по начин, обхващащ културата в увредения блок.

Когато увредената култура продължава своето развитие и се очаква известно нейно възстановяване и намаляване на първоначално причинената загуба или е трудно с точност да се определи размерът на щетата, се извършват две оценки: предварителна - след събитието, и окончателна - непосредствено преди прибиране на реколтата.

Презасяване

Има вариант, когато млада култура е била частично или напълно унищожена и ако има възможност на нейното място да бъде засята същата или друга култура, обезщетението е върху процент от застрахователната сума, както следва:

 • за житни култури, маслодайна рапица и многогодишни фуражни треви - около 30%;
 • за царевични, маслодайни, окопни, влакнодайни и варивни култури, полски тикви, ориз и едногодишни фуражни треви - около 20%;
 • за тютюн, зеленчуци, бостани, окопни за семе, медицински растения и цветя за семе и продажба - около 15%.

При презасяване на унищожена млада култура, застраховката за нея се прекратява, а за презасятата (презасадена) култура се сключва нова застраховка.