Онлайн запитване

Корпоративни клиенти

ЗАСТРАХОВКА ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

В условията на динамична икономическа и правна среда, ръководните органи на компаниите подлежат на все по-голяма отговорност за своите действия и решения. Акционери, клиенти, регулаторни органи, инвеститори и други партньори във все по-голяма степен биха могли да претендират срещу неправомерни действия на управленския персонал.

Затова Застраховката Отговорност на Членовете на Ръководните Органи на Дружеството осигурява финансова защита на ръководството и компанията срещу персонална отговорност на ръководството за грешки, пропуски, нарушение на изпълнението на задълженията, недобро управление, които действия или бездействия биха могли да доведат до претенции към ръководството. Застраховката ще покрие съдебното обезщетение по такива претенции, както и разходи за възстановяване на репутацията.