Онлайн запитване

Корпоративни клиенти

ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ
Корпоративните фирми имат специфични изисквания и потребности за застраховане, свързано с големината на бизнеса, териториалното разпределение на поделенията, международна обвързаност с централите на компанията, изпълнение на международни застрахователни програми, спецификата на сектора - производството, търговията, услугите.
Стандартно се застрахова:
- сграден фонд, машини и оборудване, електронна техника, стоки на склад, готова продукция, материали, офис-обзавеждане и техника, съответно със застраховки "Имущество" - "Индустриален пожар","Всички рискове", "Щети на имущество", "Авария на машини", "Прекъсване на дейността", "Застраховка на "Елекронна техника" 
По международни програми често се застраховат високи лимити на самоучастие, което за българските поделения не представлява интерес за самозадържане. С помощта на брокера същото може да бъде предоговорено и да се получаи адекватно покритие, разумна премия и по-нисък размер на самоучастие, често пъти с издаване на местни полици.
Застраховането на имуществото на корпоративни клиенти има свои специфики, при по-големи съвкупности се договарят подлимити за конкретни рискове, самоучастия, целящи редуциране на застрахователната премия. Важно е, бизнесът да отговаря на изискванията на застрахователя и риск-мениджърите за обезопасеност на обекта и намален риск. Спазването на препоръките и изискванията превантивно намалява риска и съответните тарифи.
Застрахователен брокер БАЛКАН разработва цялостна застрахователна прогрма за корпоративните клиенти, обслужва и администрира застраховките, оказва пълно съдействие при щети - съдействие при огледа, събиране и окомплектоване на документацията, спазване на срокове, ред за уведомяване, уточняване на обстоятелствата, до удовлетворяване на интереса на клиента.