Онлайн запитване

Малък и среден бизнес

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА КОНКРЕТЕН ОБЕКТ

Съгласно чл. 173 от Закона за устройство на територията / ЗУТ / договорите между участниците в строителството може да се уговаря отделна застраховка за обезпечаване на отговорностите им за конкретен обект. Възложителят може да изиска от изпълнителя сключването на допълнителна застраховка, покриваща материални вреди върху строежа, материалите, строителната механизация и оборудването на строителната площадка, настъпили през срока на строителството, ако те са заплатени от възложителя или са негова собственост.

Лимитите на отговорност се определят от Възложителя на конкретния обект, биха могли да са равни на изпълнението на СМР.
Размерът на самоучастие се определя от застрахователя в % и/или твърда сума;