Онлайн запитване

Малък и среден бизнес

ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧА

Застраховката „Отговорност на превозвача” покрива срещу платена застрахователна премия, отговорността на превозвача при превоз на товари по шосе със собствени и/или наети превозни средства.

С тази застраховка се покрива материалната отговорност на застрахования превозвач за цялостна или частична липса и/или повреда на превозвания от него с автомобилен транспорт товар, съгласно условията. Покриват се и разходите:

- разумно направени за предотвратяване и намаляване на щети, а също за изясняване на размера на обезщетимите загуби или повреди. Такива разходи включват: спасяване на превозваните стоки, претоварването им, съхранението на стоки на склад, допълнителни разходи за превоз до първоначалното им предназначение и други.

- за навло, митнически такси и други разноски по превоза на стоката в случай на цялостна липса и пропорционално, когато има частична липса.

Не се покрива отговорността на застрахования превозвач, произтичаща от /при/:

- умишлени действия, бездействия или груба небрежност от страна на застрахования превозвач, на неговите служители или други лица, чийто услуги са ползвани за извършване на превоза;

- превоз на живи животни, скъпоценни предмети, банкноти, монети, благородни метали и скъпоценни камъни, съкровищни бонове, полици, акции, нотариални актове, пощенски марки, документи, ръкописи, планове, ценни книжа и чекове, произведения на изкуството, картини, скулптури и др. предмети с уникална стойност;

- плесен, ферментация, скрити дефекти, червеи, ларви, гризачи, насекоми, паразити, собствен недостатък или естество на товара, развала, недостатъчна изолация, заразяване, естествена загуба на тегло, изветряване/изпаряване, оцветяване, обезцветяване, поемане на миризми и други подобни, кантарни разлики, грешки при броенето, търговски загуби или пропуснати ползи, както и всякакви други косвени щети;

- превоз на товари, които са обект на контрабанда или на забранена търговия, както и на конфискация, реквизиция, национализация или други подобни мерки, постановени от компетентните власти;

- механична или електрическа повреда /освен ако е причинена от външни фактори/;

- неспазване на температурния режим на хладилните помещения, посочен в договора за превоз, освен ако са взети според обстоятелствата всички мерки, относно избора, поддържането и употребата на тези уреди;

- пълна или частична загуба на товара от возилата, оставени без надзор, докато са били под действителната грижа и отговорност на застрахования превозвач, или други лица, за които той отговаря освен, когато в официален документ има данни, че част от товара или целия товар е изчезнал или отнет от превозното средство при престой или паркиране на охраняем и/или специализиран паркинг;

-  кражба на товара или на част от него вследствие противозаконно отнемане на цялото превозно средство, независимо от това, дали впоследствие превозното средство е открито. Противозаконно отнемане на превозното средство е налице в случаите на кражба, грабеж и противозаконно отнемане на превозното средство с цел ползване по който и да е от по-леко или по-тежко квалифицираните състави на тези престъпления по НК на РБ;

-  война, гражданска война, революция, въстание, метеж или граждански борби, стачки, локаути, враждебно действие от или срещу воюваща сила, акт на властите, действия на терористи;

-  пленяване, превземане, арест, затваряне или задържане и последствията от тях или опит за извършването им;

-  загуби, причинени от изоставени мини, бомби или други взривни вещества;

-  пряко или непряко влияние от ядрена експлозия, и/или йонизираща радиация и/или радиоактивно замърсяване, дължащи се на използване на атомна енергия и/или радиоактивни вещества;

- управление на автомобила от водач, употребил алкохол и/или други упойващи средства и/или без свидетелство за правоуправление;

- дефекти в опаковката на товара, както и разноски, свързани с тези дефекти, когато последните са били видими или известни на застрахования превозвач в момента на приемане на товара за превоз и той не е направил писмено възражение по този повод;

- загуба или повреда на товара в резултат на товаро-разтоварни операции, когато те не са извършени от превозвача;

-  загубване или неточно използване от застрахования превозвач на посочените в товарителницата документи, придружаващи същата или предадени му на ръка;

- закъснение от договорения срок при доставянето на товара, а ако срок не е бил договорен, когато действителното времетраене на превоза надвишава обичайното необходимо време за такъв превоз, извършен с грижата за добър търговец;

-  доставяне товара на получателя без заплащане на наложения платеж, когато това е било задължение на превозвача;

- приспадащата се пропорционална част спрямо навлото на застрахования превозвач, при участието на повече превозвачи, и един или повече са неплатежоспособни;

- изпълнение на превоз или доставка на товар, несъответстващ на отправната документация;

-  неизпълнение от страна на застрахования превозвач на нарежданията на правоимащия по време на превоза, по условията на самия договор за превоз;

- неподходящо избрано превозно средство, неизправност и/или неподходящо натоварване и подготовка на транспортното средство;

-  загуба или повреда на контейнер и контейнерно оборудване;

-  превоз на експлозивни, избухливи, радиоактивни, силно отровни и други опасни товари.

При взаимна договореност между страните и срещу заплащане на допълнителна премия в застрахователното покритие могат да бъдат включени и някои от изключените рискове.