Онлайн запитване

Малък и среден бизнес

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ
Търговията е сектор, който е свързан пряко с предлагането на стоки и услуги, на едро и дребно, в магазини, МОЛ-ове, складове и други търговски обекти. Застраховането е свързано с транспорта и доставката на стоки и материали, складирането и съхранението в складове и търговски обекти, застраховане на оборудването и стоките срещу определени имуществени рискове. Обект на застраховане са отношенията, които могат да възникнат от претенции на трети лица по отношение на "Отговорността на продукта". За служителите се правят "Задължителна трудова злополука" и "Отговорност на работодател".
Според вида на стоките се определят различни рискове - специфични са стоки от хранително-вкусова промишленост, вкл. плодове и зеленчуци, за които може да се договори риска "развала на стоки в хладилници", други стоки имат сезонен характер - важно е да се определят пиковете на максимална наличност, към определени моменти; Електрониката, компютри и др. сходни, носят тотален риск при измокряне, т.е. при включване на спринклерната инсталация може да погине цялата стокова наличност; при застраховане на текстил, тютюневи изделия, хартиени стоки, моторни масла - рискът от пожар при леснозапалими и горими продукти е значим;
Препоръчително е изготвяне на застрахователни програми, оптимизиране на риска и спазване препоръките на риск-мениджърите. За добра защита на бизнеса са необходими следните застраховки:
  • Имуществено застраховане, с прекъсване на дейността, рискове на електроника, застраховане на стоки;
  • Карго застраховки - застраховане на стоки по време на път;
  • Автомобилни застраховки, в случай на собствен автопарк;
  • Застраховки на отговорности - Отговорност на работодател, Отговорност на продукта; Обща гражданска отговорност;
  • Застраховка Трудова злополука;
  • Групово здравно и животозастраховане;