Онлайн запитване

АВТОМОБИЛНИ ЗАСТРАХОВКИ

 Автомобилното застраховане заема основен дял от общото застраховане и има широко обществено познаване на продуктите, обусловено от задължителния характер на застраховката "Гражданска отговорност", както и от опита на лицата при щети с МПС ...

ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ

За много от нас закупуването на жилище и обзавеждането му е важна и свързана с много допълнителни инвестиции стъпка в живота ни. Но често пъти пропускаме да го защитим по най – добрия начин,  разчитайки на късмет. Предпазните мерки, които на...

ДОБРОВОЛНО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

Предимства за застрахования: покриване на 95% от медицинските потребности/обемът е по-голям от тези на НЗОК/;липса на потребителски и други таксипредимство пред лекарския кабинеторганизиране на диагностичен преглед и прием в...

ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТ

Спестовната застраховка живот може да ни помогне да се погрижим за своите финанси и да планираме бъдещето на нашето семейство. Изборът на рискова, спестовна, инвестиционна или детска застраховка живот ще ви гарантира свободата и възможностите, от ...

ЗЛОПОЛУКИ И ДРУГИ ЛИЧНИ ЗАСТРАХОВКИ

Специално внимание трябва да обърнем на застраховките, свързани с нелепи инциденти, злополуки и внезапни състояния, които ни приковават за леглото за месеци. Човек трябва, да се замисли превантивно за негативните последици при подобни неприятни събит...

ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ

Търговията е сектор, който е свързан пряко с предлагането на стоки и услуги, на едро и дребно, в магазини и други търговски обекти. Застраховането е свързано с транспорта и доставката на стоки и материали, складирането и съхранението в складове и тър...

IT ФИРМИ

Потенциалните искове срещу компании и доставчици, занимаващи се с информационни технологии, поради допусната грешка могат да имат  катастрофични последици за тях. Тези искове могат да доведат до  големи финансови загуби и загуба на репу...

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

Основен бранш са фирмите обслужващи транспорта и логистиката, фиримите свързани с експорт и импорт, за които застрахователите предлагат определени задължителни и доброволни застраховки, обезпечаващи дейността:КАРГООтговорност на превозвачаОтговорност...

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ФИРМИ

Производствените фирми се нуждаят от индивидуални програми на застраховане, съобразени със спецификата на дейността. Формираме следните основни браншове:Хранително - вкусова промишленостПроизводство на електроникаТекстилна промишленостОбработка ...

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Застраховките в селско-стопанския сектор са свързани с непредвидими рискове, силно повлияни от климатични аномалии и природни явления. Развитието на сектора и субсидиите по Европейски програми формират търсенето на застрахователна защита в двата осно...

СТРОИТЕЛЕН БИЗНЕС

Строителният бизнес е един от основните икономически сектори, с което се налага обезпечаването на фирмите със задължителни и доброволни застраховки, както следва:Застраховка "Задължителна професионална отговорност на участниците в строителството", съ...

ХОТЕЛИ

Развитието на туристическия бизнес обуславя разширеното търсене на застрахователни продукти, свързани с подържането на хотелски услуги, настаняването на туристи, обезпечаване на имуществени и неимуществени интереси на страните.Характерните за бранша ...

ЕНЕРГЕТИКА

ЗБК "Балкан" АД има опит в проучаването на рискове в областта на изграждането и функционирането на соларни паркове и паркове с ветрогенератори, т.е. сектор "зелена енергия".Опитът ни е свързан със застраховане на пракове с нови и използвани съоръжени...

ПРОФЕСИИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ   Покрити рискове: Застрахователя застрахова отговорността на Застрахования по отношение на: 1.  Всички суми, до размера на договорените лимити, които Застрахования бъ...

ЗАСТРАХОВКА ГАРАНЦИИ (БОНДОВЕ)

С приемането на новия Закон за обществените поръчки през февруари 2016 се предвижда използването на застрахователен договор като гаранция за изпълнение на обществена поръчка. Чл. 111 от новия Закон за обществените поръчки предвижда три вида гара...

БОНДОВЕ (BONDS)- КАКВО Е ТОВА?

Какво всъщност означава наименованието бондове (bonds) ?Това е международно утвърденото име на застраховките гаранции в полза на възложител.Какво представлява всъщност БОНДЪТ? БОНД е тристранно споразумение между три страни: Изпъл...

СТАНДАРТНИ КОРПОРАТИВНИ ЗАСТРАХОВКИ

Дейността на копоративния бизнес е важно да бъде обезпечена от адекватно застрахователно покритие, отговарящо на специфичните изисквания на бранша. Стандартно се застрахова:- сграден фонд, машини и оборудване, електронна техника, стоки на склад,...

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЗАСТРАХОВКИ

Застраховането на корпоративни клиенти - банки, авиокомании, инвестиционни дружества, специфични производства, софтуерни компании, налага нуждата от специфични продукти, удовлетворяващи рискове, непокрити от стандартните застрахователни продукти. Ще ...

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА

Нашата цел не е само добра застрахователна защита, пълно и навременно получаване на обезщетението. По отношение на корпоративния бизнес основната ни цел е подпомагане на клиента, с цел подобряване на  мерките за превенция  и недопускане н...

СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ЩЕТИ

ЗБК „Балкан” АД предоставя 24 часово обслужване при щети на клиента; Ние съдействаме по отстраняване на щети с лично присъствие на наш застрахователен брокер за всеки един от Вашите обекти. Клиентът получава съвет  как се процедира при вся...

ПРОУЧВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПАЗАР

Осигуряването на адекватен  анализ на рисковете в страна и извън нея, последващото покритие в страни извън България, е едно от ключовите умения на Балкан брокер. Ние сме единствен член за България на Worldwide Broker Network (WBN), нашите партнь...

ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Събиране на детайлна информация за спецификата на дейността - Основна дейност, други видове бизнес, съпътстващи бизнесиПотенциални рискови фактори -  Ангажирани служители при конкретни операции и дейности -  Проучване на условията...

ОБСЛУЖВАНЕ НА КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ

Обслужването на Балкан брокер започва със слушане. Ние разполагаме с нужното време и методи, за за научим за вашите специфични цели, нужди, да преговаряме със застрахователите агресивно за вашето покритие илида въведем в действие плана, който сме ...