ОТГОВОРНОСТ НА ПРОДУКТА

ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА

Предмет на настоящата застраховка са:

  • всички суми, които Застрахованият бъде законно задължен да заплати на основаниепретенции на трети лица като компенсация за застрахователно събитие, настъпило в резултат на дейността на фирмата, в рамките на договорените лимити за обезщетение;
  • всички разноски за уреждане на претенциите, направени с писменото съгласие на Застрахователя.

Застрахователни събития, покрити по настоящата застраховка, са:

телесно увреждане (вкл. смърт, заболяване или загуба на работоспособност) и/или щети и загуби на имущество, настъпили през периода на застраховката извън посочения в полицата адрес на Застрахования и причинени от стоки, които са били произведени, доставени, инсталирани, ремонтирани или по друг начин обработени от Застрахования.

ЛИМИТИ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Единичен лимит.

Отговорността на Застрахователя за всички компенсации и разноски, платими вследствие на едно застрахователно събитие, не може да надхвърли посочения в полицата единичен лимит на отговорност.

Поредица от претенции, дължащи се на една и съща грешка при производство, в инструкции за употреба или маркировка, или произтичащи от една и съща стока или услуга, или един и същ дефект при различни стоки, се счита за едно застрахователно събитие, като за дата на събитието се счита датата на първата щета.

Агрегатен лимит.

Отговорността на Застрахователя за всички компенсации и разноски, платими в резултат на всички застрахователни събития, настъпили през периода на застраховката, не може да надхвърли посочения в полицата агрегатен лимит на отговорност.

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ

По отношение отговорност на изделието по застраховката обикновено е покрита отговорността на Застрахования, произтичаща от събития, настъпили в България, ЕС или целия свят с изключение на САЩ, Канада и териториите под тяхна юрисдикция. Има възможност за разширяване териториалната валидност срещу допълнително платена премия.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОКРИТИЯ

Допълнително застраховани лица.

Застраховани по отношение на дейностите в обхвата на техните правомощия ще се считат и следните лица:

  • ръководители и/или съдружници на Застрахования;
  • служители по трудов договор със Застрахования;
  • длъжностни лица или членове в социални, спортни или здравни организации на Застрахования в полза на неговите служители, или в негови противопожарни и медицински служби.

Допълнително застраховани дейности

В дейността на Застрахования, покрита по настоящата застраховка, се включват и обезпечаването и управлението от страна на Застрахования на мероприятия или организации за обществено хранене, социални, спортни и здравни дейности в полза на служителите на Застрахования, и дейностите на неговите противопожарни и медицински служби, и поддръжката на неговото имущество.

Как можем да Ви помогнем?

Свържете се с наш избран офис от страница КОНТАКТИ или отправете онлайн запитване.

Много съм доволен! Препоръчвам!

Николай Чавдаров
Управител, СПИЙД ЪП

Има все още почтенни застрахователни брокери- това е един от тях !

Милен Петров
ЕТ Милен Петров, Счетоводител

Винаги коректни и отзивчиви.

Стефан Попов
Спедитор, БОРДЕР СЪРВИСИЗ

Нужна Ви е оферта по тази застраховка?

Отправянето на запитване и получаването на оферта не Ви задължават да сключите застраховка.