ПРОФЕСИОНАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ НА КОНСУЛТАНТА И ЛИЦЕТО, УПРАЖНЯВАЩО СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

ПРОФЕСИОНАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ НА КОНСУЛТАНТА И ЛИЦЕТО, УПРАЖНЯВАЩО СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

ПРОФЕСИОНАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ НА КОНСУЛТАНТА И ЛИЦЕТО, УПРАЖНЯВАЩО СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР е за консултанта, във връзка с дейността му по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор.

 

Лимите на отговорност за проектантите и консултантите са общи и отново зависят от категорията на строежа.

 

Минимални лимити

За един иск / За всички искове

Препоръчителни лимити Самоучастия – 10%, но не по-малко от
Първа категория 150 000 лв / 300 000 лв Избрани от клиента 2 500 лв
Втора категория 100 000 лв / 200 000 лв Лимити, но не по-малки 1 500 лв
Трета категория 50 000 лв / 100 000 лв От посочените минимални 500 лв
Четвърта категория 25 000 лв / 50 000 лв Задължителни по ЗУТ 500 лв
Пета категория 17 000 лв / 35 000 лв 500 лв

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ

 

Покрити рискове:

Застрахователя застрахова отговорността на Застрахования по отношение на:

1.  Всички суми, до размера на договорените лимити, които Застрахования бъде законово задължен да заплати като обезщетение за вреди, причинени на трети лица, вследствие на виновно неизпълнение на професионалните му задължения

2.  Съдебни разнаски по дела срещу Застрахования, образувани въз основа на искове, когато Застрахователя е бил привлечен в процеса.

Застрахователят покрива отговорността на лицата, упражняващи конкретна професионална дейност.

 

Общи изключения:

–  Война, стачки, граждански вълнения.

–   Загуби, щети и разходи вследствие на тероризъм

–   Ядрена реакция, токсично замърсяване

–   Действия на Застрахования, извън обхвата на професионалната му дейност

–   Вреди, причинени умишлено от Застрахования.

–   Нарушаване на права върху интелектуална собственост, търговски марки, патенти.

–   Деяния, квалифицирани като клевета и обида.

–   Загуба и повреда на документи, поверени  на Застрахования.

–   Отговорността на Застрахования, поета по силата на договор, която не би възникнала на друго правно основание.

–   Вреди, вследствие на непреодолима сила

–   Искове, предявени въз основа на чужди законодателства.

–   Пропуснати ползи.

–   Неустойки и косвени вреди.

–   Глоби, конфискации и други имуществени санкции, наложени от компетентни органи.

–   Дейност на Застрахования в чужбина.

Как можем да Ви помогнем?

Свържете се с наш избран офис от страница КОНТАКТИ или отправете онлайн запитване.

Много съм доволен! Препоръчвам!

Николай Чавдаров
Управител, СПИЙД ЪП

Има все още почтенни застрахователни брокери- това е един от тях !

Милен Петров
ЕТ Милен Петров, Счетоводител

Винаги коректни и отзивчиви.

Стефан Попов
Спедитор, БОРДЕР СЪРВИСИЗ

Нужна Ви е оферта по тази застраховка?

Отправянето на запитване и получаването на оферта не Ви задължават да сключите застраховка.