ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ

Обект на застраховане са недвижими имущества – сгради, хотели, заведения, ресторанти, производствени и административни сгради, цехове;  движими имущества – обзавеждане, машини, съоръжения, оборудване; електронна техника – компютри, копирни машини, скенери;
Покрити застрахователни рискове:
 • пожар, вкл. последиците от гасенето на пожара;
 • удар от мълния;
 • експлозия или имплозия;
 • удар от летателен апарат, части от него или товара му;
 • разходи за ограничаване на вредите с определен лимит;
 • природни бедствия, вкл. буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и лед, замръзване, падащи дървета, клони и други външни обекти вследствие буря или градушка;
 • земетресение;
 • ВиК авария, тръбопроводна вода;
 • авария на спринклери;
 • злоумишлени действия на трети лица;
 • удар от превозно средство или животно;
 • разходи за отстраняване на развалини и останки
 • разходи за преместване, предпазване и съхранение на застраховано имущество за период от дата на застрахователното събитие до отстраняване на последствията от него
 • счупване на стъкла.

По договореност между страните може да бъде разширено покритието на база “всички рискове”, при което на обезщетение подлежат щети и загуби, настъпили в резултат на всяко случайно и непредвидено към дата на сключване на застраховката събитие, освен конкретни изключения.

Рисковете се класират като назовани, изброените по-горе и неназовани, които не влизат в изключените, без да са изрично споменати.
Има възможност за застраховане на електронното оборудване със специални клаузи, включващи рискове „късо съединение, токов удар”.

ЗАГУБИ ОТ ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

Застрахователен риск, който в развитите страни е неизменна допълнение към  покритието по имуществената полица.  Често при индустриалните предприятия щетите от риска”Прекъсване на бизнес” са по-големи от имуществените щети.
Tази застраховка предоставя покритие срещу финансовите загуби, вследствие прекъсване на стопанската дейност на Застрахования при покрит риск от имуществената полица.

Предмет на застраховане

Загуба на брутна печалба, за периода на възстановяване на дейността, произтичаща от намаляване на приходите от продажби на продукция/ стоки/ услуги и нарастване на разходите, свързани с дейността,  вследствие на преки материални вреди върху застрахованото имущество, възникнали в резултат на внезапното и непредвидимо проявление на покрит риск по условията на застраховка “Индустриален пожар.

По договореност, допълнително на обезщетение могат да подлежат и разходите, направени целесъобразно от Застрахования, за наемане на одитори както и разходите за заплати на персонала, нает по трудови договори за определен период от време, при някои застрахователи е възможно да се договори включването на други постоянни разходи.

Много  често  полицата се бърка с други финансови продукти, екипът на Балкан брокер е на разположение за пояснения и повече въпроси e-mail : office (at)zbkbalkan.com

АВАРИЯ НА МАШИНИ
Застраховат се машини, съоръжения и апарати, доколкото същите са изрично описани в застрахователния договор, намират се на адреса, указан в полицата, и са:

 • монтирани и въведени в експлоатация. Застрахованите машини, съоръжения и апарати се считат за въведени в експлоатация, когато след приключване на приемно пускане и изпитания е прието, че същите са годни за експлоатация;
 • спрени, демонтирани, монтирани или пренесени за почистване, ремонт или технически преглед, изискващ резервни части.
Застрахователят се задължава да обезщети преките загуби или вреди на застрахованото имущество, посочено в приложената към полицата спецификация, намиращо се на адреса, упоменат в полицата, настъпили през срока на застраховката вследствие на настъпването на непредвидими и внезапно проявили се застрахователни събития в резултат на:
 • липса на умения от страна на обслужващия персонал, несръчност или небрежност;
 • енергия от електрически ток към електрическо оборудване (т.е. нарастване на силата на тока, свръхнапрежение, грешка в изолацията, късо съединение, електрически контакт към земя, лош контакт, грешка в измерването, в устройства и схеми за регулиране и безопасност, искрене, претоварване);
 • такова увреждане на имуществото ще бъде покрито, даже ако светлинно, топлинно или взривно явление се е проявило междувременно;
 • при увреждане от свръхнапрежение или индуктивно въздействие на електричество, явяващо се като последица от мълния или атмосферен разряд, ще се обезщетяват само вредите по повреденото електрическо оборудване;
 • конструктивни грешки, грешки при изпълнение на монтажа, дефекти на отливките и материала, лоша изработка на детайлите;
 • разкъсване в резултат на центробежни сили и/или умора на материала;
 • недостиг на вода в парни котли и бойлери;
 • имплозия или други въздействия вследствие на вакуум;
 • свръхналягане с изключение на експлозия;
 • отказ или неправилно функциониране на въздухопреносни, охладителни или отоплителни инсталации както и измервателни, регулиращи съоръжения и съоръжения за безопасност на измервателни, регулиращи съоръжения и съоръжения за безопасност и контрол;
 • буря (силен вятър), обледяване и непосредствено въздействие на ледоход;
 • външни, механично въздействащи събития.
Как можем да Ви помогнем?

Свържете се с наш избран офис от страница КОНТАКТИ или отправете онлайн запитване.

Много съм доволен! Препоръчвам!

Николай Чавдаров
Управител, СПИЙД ЪП

Има все още почтенни застрахователни брокери- това е един от тях !

Милен Петров
ЕТ Милен Петров, Счетоводител

Винаги коректни и отзивчиви.

Стефан Попов
Спедитор, БОРДЕР СЪРВИСИЗ

Нужна Ви е оферта по тази застраховка?

Отправянето на запитване и получаването на оферта не Ви задължават да сключите застраховка.