АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА

С приемането на новия Закон за обществените поръчки през февруари 2016 се предвижда използването на застрахователен договор като гаранция за изпълнение на обществена поръчка.

Чл. 111 от новия Закон за обществените поръчки предвижда три вида гаранция за изпълнение на Договор за обществена поръчка – парична гаранция – банкова гаранция – застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Това е новост за българския застрахователен пазар, но е приложима практика в останалите европейски държави.

 

В досегашната практика възможностите бяха ограничени до банкова или парична гаранция.

Въвеждането на гаранция под формата на застраховка е новост в България, но е дългогодишна практика в останалите европейски страни.

Извадка от изменения Закон:

ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Раздел I Гаранции за изпълнение Гаранция за изпълнение

Чл. 111.

(1) Възложителят може да изисква от определения изпълнител да предостави гаранции, които да обезпечат изпълнението на договора или авансово предоставените средства.

(2) Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, не може да надвишава 5 на сто от стойността му. Когато поръчката се възлага на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, гаранцията за изпълнение на договора не може да надвишава две на сто от стойността на договора. Гаранция за изпълнение може да се изисква и в случай на изменение, с което се извършват допълнителни доставки, услуги или строителство по договора.

(3) Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства, може да е до размера на тези средства и се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса.

(4) Предвидените гаранции и техният процент се посочват в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, в поканата за потвърждаване на интерес или в поканата за участие в преговори.

(5) Гаранциите се предоставят в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

(6) Гаранцията по ал. 5, т. 1 или 2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

(7) Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение или за авансово предоставените средства.

(8) Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

(9) Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията

Към момента формите на гаранция вече са:

 ·         парична сума внесена по сметка посочена от ВЪЗЛОЖИТЕЛ

·         банкова гаранция издадена от БАНКА

·         ЗАСТРАХОВКА ГАРАНЦИЯ издадена от ЗАСТРАХОВАТЕЛ

 Какви са предимствата на използването на застраховка като вид гаранция. Предимства за изпълнителите?

·         Не обезпечават с активи стойността на гаранцията

·         Не учредяват ипотеки на недвижимо имущество

·         Не учредяват особени залози на движимо имущество

·         Не учредяват залог на вземания по сметка на парични средства

·         Не правят разходи за вписването в Централния регистър за особени залози

·         Не заплащат периодични такси за откриване и обслужване на банкови сметки

Каква е същността на тази застраховка?

Това е договор, сключен между три страни, който гарантира изпълнението на поети задължения.

Страни по договора:

·         Изпълнителят. Неговата дейност по договора представлява риска;

 

·         Възложителят по договор. Негова полза се сключва застраховката. Това обикновено е  инвеститор или или подобен тип възлагаща страна

 

·         Гарантираща страна. При този случай това е застрахователят. Той поема риска. Застрахователят е този, който предоставя гаранция на Възложителя,  

 

Особености на застрахователния договор:

 С издаване на застрахователен договор за гаранция (бонд), ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ става гарант на ЗАСТРАХОВАНИЯ „участника в търга/изпълнителя”, съгласно условията на публично обявена обществена поръчка и отговоря изцяло пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за поетите отговорности от страна на „участника в търга/изпълнителя

Основание за сключване:

Тръжна документация, публично обявена от ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно ЗОП, изискваща от участника в търга, да предостави гаранция за участие в търг и/или за авансово плащане, обезпечаваща изпълнението по търга на ЗАСТРАХОВАНИЯ

Предмет на застраховане:

Сключен договор за изпълнение между ЗАСТРАХОВАНИЯТ и конкретизиран в полицата ВЪЗЛОЖИТЕЛ/БЕНЕФИЦИЕНТ, съгласно условията на търга

Териториален обхват:

Република България

За кои компании са предназначени застраховките на гаранции:

Типични представители са компаниите от строителния бранш – проектанти, изпълнители, консултанти, инженери, архитекти, както и широк кръг доставчици на услуги.

Покрит риск:

Неизпълнено задължение от страна на ЗАСТРАХОВАНИЯ, произтичащи от:

·         условията на търга и/или

·         сключен договор за възлагане на обществена поръчка

Покритият риск от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ е безусловен и неотменим за  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/БЕНЕФИЦИЕНТА, в рамките на валидността на договора, сключен между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Клаузи на застрахователния договор:

Застраховка „ Гаранция в полза на Възложител „ предоставя покритие чрез следните четири клаузи:

·         Гаранция за участие в търг

·         Гаранция за добро изпълнение

·         Гаранция за авансово плащане

·         Гаранция за гаранционно обслужване или Поддържаща гаранция

 

Срокът на договора се определя:

·         съгласно валидността на офертата посочена като изискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

·         съгласно валидността на договора сключен между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

·         съгласно начина на разплащане/предоставяне на аванс

·         съгласно  нормативен  акт  посочен   при  гаранциите  за гаранционно обслужване

При сключване на застрахователен договор за обществени поръчки с периодично и продължително изпълнение, срокът е не по-голям от 5 години

Изключени рискове:

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не дължи обезщетение за рискове, които са пряко или непряко причинени от:

·         Форсмажорни обстоятелства – война (обявена или не), инвазия, вражески действия, последици от въздействие на ядрени продукти, експлозии или бойни вещества, бунт, граждански вълнения и безредици, гражданска война, преврат, стачки, лок-аут, злонамерени действия на лица във връзка с политически или конспиративни организации, терористични действия и др.

По вина на Бенефициента

·         Финансови загуби, възникнали преди влизане в сила на застрахователния договор

·         Несъгласувани със ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ промени направени в Договора за възлагане на обществена поръчка

·         Съдебни разходи във връзка с уреждане на спорове между ЗАСТРАХОВАНИЯ и БЕНЕФИЦИЕНТА

Технология на  сключване:

Преди издаване на такава застраховка процедурата обикновенно е следната:

·         Попълване на Предложение-въпросник

·         Документи за проучване и одобрение на икономическото и финансово състояние на ЗАСТРАХОВАНИЯ, на техническите възможности за изпълнение на договора

·         Образец на гаранция, изисквана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

·         Техническо и ценово предложение, при сключване на договор за обществена поръчка, за изпълнение и/или авансово плащане

В застрахователен брокер ЗБК БАЛКАН АД работят достатъчно компетентни и опитни специалисти по застраховки на гаранции.

Не се колебайте да се обърнете към нас дори за необвързваща оферта или просто консултация!

Как можем да Ви помогнем?

Свържете се с наш избран офис от страница КОНТАКТИ или отправете онлайн запитване.

Много съм доволен! Препоръчвам!

Николай Чавдаров
Управител, СПИЙД ЪП

Има все още почтенни застрахователни брокери- това е един от тях !

Милен Петров
ЕТ Милен Петров, Счетоводител

Винаги коректни и отзивчиви.

Стефан Попов
Спедитор, БОРДЕР СЪРВИСИЗ

Нужна Ви е оферта по тази застраховка?

Отправянето на запитване и получаването на оферта не Ви задължават да сключите застраховка.