РИСКОВА ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТ

Рискова застраховка „Живот“ осигурява застрахователна защита за Вас, Вашите близки, работници и служители и финансова подкрепа при загуба на живот или при настъпване на трайна неработоспособност в срока на договора. Обхватът на застраховката може да се разшири в зависимост от личното предпочитание на клиента и в този случай могат да бъдат изплатени договорените суми за престой в болница, претърпяна операция, диагностициране на тежки заболявания и други.

Какво покрива застраховката:

 • Смърт вследствие на злополука – на ползващите лица се изплаща договорената Застрахователна сума, като тук е редно да отбележим какво се разбира под Злополука, а именно – събитие, настъпило внезапно и независимо от волята на застрахования, което оказва влияние върху здравето на застрахования или причинява неговата смърт.
 • Смърт в следствие на заболяване – на ползващите лица се изплаща договорената Застрахователна сума
 • Трайна неработоспособност от злополука или заболяване – на Застрахования се изплаща процент от посочената в застрахователната полица сума, равен на процента инвалидност.Тук се има предвид ТНР причинена в срока на договора или до една година от датата на претърпяната злополука,последствията от която са довели до освидетелстване на процент ТНР на застрахованото лице.

В зависимост от избора на клиента може да се включат следните допълнителни рискове:

 • Временна неработоспособност, настъпила от злополука и заболяване – на застрахования се изплаща процент от посочената в полицата сума или фиксирана сума в зависимост от продължителността на Временната неработоспособност или фиксирана такава за всеки ден от ВНР. ВНР е частично началена или напълно загубена способност за упражняване на трудова дейност в резултат от злополука или заболянате, претърпени от застрахования през периода на застраховката,поради които лицето ползва отпуск по болест. ВНР се документира с издаването на болничен лист.

Много често при ВНР се прилага Отлагателен период – за индивидуални полици – 1 месец, а при групови договори – 10 дни или изобщо не се прилага такъв.

 • Дневни пари за болничен престой вследстие на злополука или заболяване – изплаща се фиксирана сума за всеки ден престой в болнично заведение
 • Следхоспитализационно възстановяване вследствие на злополука или заболяване – изплаща се предварително договорена фиксирана сума за възстановяване след болнично лечение
 • Възстановяване на медицински разходи, направени по повод злополука или заболяване

Какво не покрива застраховката:

 • За риска „Смърт“ не се застраховат малолетни лица / под 14 години /
 • Не се застраховат лица над 65 години – при групови договори над 70 години
 • Самоубийство или опит за такова или умишлено самонараняване
 • Рискове, свързани със съществуващи хронични заболявания или заболявания, известни към началото на полицата – ако
 • Военни действия, терористични актове, размирици и други
 • Атомни и ядрени експлозии и аварии
 • Практикуване на високорискови дейности като спорт или хоби – моторни, летателни, въздухоплавателни и подводни спортове
 • Упражняване от Застрахования на всякакъв вид спорт като професионален спортист, включително участие в тренировки и спортни състезания
 • Доказана употреба на алкохол, наркотици или други упойващи вещества към момента на застрахователното събитие
 • Събития, настъпили вследствие на съзнателно излагане на опасност, съзнателно самонораняване или неспазване на медицински препоръки
 • Заболявания, обявени като Пандемия, освен, ако не е договорено друго

Ползващи лица:

 • Застрахованото лице или законните му наследници – когато са посочени няколко ползващи лица без определяне на дяловете им, те имат равни права. Ако попзващото лице е малолетно, застрахователната сума се изплаща на негов родител или настойник.
 • Друго посочено лице

Необходими документи за изплащане на Суми  и обезщетения:

 • Претенция по образец на застрахователя, окомплектована с документи доказващи настъпването на събитията и правото на обезщетение, а именно – акт за смърт, съобщение за смърт, всякакви медицински документи като Аутопсионен протокол, епикризи, акт за злополука, протокол за ПТП, ако има такова, ако се водят следствени действия – заверен препис на документи със становище на съответния орган, документ за наследници с техните идентификационни документи, банкови сметки
 • Уведомяването на застрахователя става до 7 дни след настъпване на събитието, като той има право да изиска и други допълнителни документи за изясняване на обстоятелствата
 • Застрахователят се произнася по педавените Претенции в срок до 15 работни дни

Сключване на застраховката:

 • Индивидуални и семейни договори се сключват въз основа на писмено Предложение за застраховане, декларация за здравословното състояние на лицата, документ за самоличност, в случай на застраховане на над определени лимити се попълва и финансова декларация.
 • Групова застраховка Живот за сметка на Работодател се сключва на база попълнено Предложение за застраховане и поимемен списък на служителите. Когато работодателят го прави за своя сметка и в полза на служителите или техните наследници, не се изисква съгласието им.

Срок на договора – според желанието на застрахования

Териториален обхват – Република България или ако е договорено цял свят.

Ако желаете да сключите договор за доброволно здравно осигуряване ние сме на разположение за консултации на телефони: 0882 447 701, vkuncheva@zbkbalkan.com

Как можем да Ви помогнем?

Свържете се с наш избран офис от страница КОНТАКТИ или отправете онлайн запитване.

Много съм доволен! Препоръчвам!

Николай Чавдаров
Управител, СПИЙД ЪП

Има все още почтенни застрахователни брокери- това е един от тях !

Милен Петров
ЕТ Милен Петров, Счетоводител

Винаги коректни и отзивчиви.

Стефан Попов
Спедитор, БОРДЕР СЪРВИСИЗ

Нужна Ви е оферта по тази застраховка?

Отправянето на запитване и получаването на оферта не Ви задължават да сключите застраховка.