ОБЩИ УСЛОВИЯ

Застрахователен брокер “Балкан” е лицензиран застрахователен брокер, с Удостоверение на КФН 82-3Б/16.01.2008 г., за регистрация по чл. 160, ал. 1 от Кодекса за застраховане.

Използвайки този уебсайт, Вие се съгласявате с условията изложени по-долу. Моля прочетете ги внимателно. Навсякъде по-долу думите „Дружеството” или „Екипът” означават „ЗБК БАЛКАН” АД.

За Дружеството

„ЗБК БАЛКАН” АД осъществява дейност като застрахователен брокер, съгласно законовите изисквания за упражняване на дейността в страната ни. Дружеството е регистрирано в гр. София, ул. “Клокотница” No 2А, ет. 9, в сградата на Бизнес център “Ивел”, ЕИК 175405608, и адресите на всички офиси в страната и в гр. София са посочени на този уебсайт в Меню „Контакти”.

„ЗБК БАЛКАН” АД е вписано в регистъра на застрахователните брокери, воден от Комисията за финансов надзор, съгласно Удостоверение № 82-ЗБ/16.01.2008 г., което може да проверите на адрес http://www.fsc.bg/Zastrahovatelni-brokeri-bg-92 Комисията за финансов надзор е държавният орган, упражняващ надзор върху дейността на застрахователните брокери, с адрес гр. София, ул. „Шар планина” №33.

Правни изключения и ограничения

„ЗБК БАЛКАН” АД не носи отговорност за пълнотата, точността, надеждността и приложимостта на публикуваната информация на уебсайта, нито за своевременната му актуализация. Въпреки най-старателните усилия на Дружеството, информацията на уебсайта може в даден момент да не бъде актуална или страниците му да не бъдат достъпни за потребителите в интернет. „ЗБК БАЛКАН” АД не носи отговорност за допуснати грешки, непълноти или загуба на информация на уебсайта.

„ЗБК БАЛКАН” АД не предоставя никакъв правен, счетоводен или друг професионален съвет или мнение по определен въпрос или проблем с публикуваната на този уебсайт информация. Също така никой от Дружеството, или от неговите управители или служители няма да бъде отговорен за вреди, произтичащи от или във връзка с използването на този уебсайт или информацията на него.

Това изчерпателно ограничаване на отговорността на „ЗБК БАЛКАН” АД се отнася до всякакъв вид вреди, включително но не само преки и косвени вреди, обезщетения, пропуснати ползи, загуба на данни, загуба или повреда на имущество или претенции от трети лица.

Уебсайтът може да съдържа връзки към други интернет страници. Екипът не носи отговорност за информацията, която се съдържа на други страници, нито за вреди, произтичащи от тяхното съдържание или поддържане, нито за защитата на личните данни на такива страници. Наличието на връзки към други интернет страници НЕ означава, че „ЗБК БАЛКАН” АД отговаря или гарантира за съдържанието на същите.

Дружеството има правото по всяко време без ограничение и без предизвестие да променя съдържанието на този уебсайт и на тези Условия за ползване или да ограничава или прекратява достъпа на потребителите до него. Всяко изменение на тези Условия ще бъде обявявано на този уебсайт и продължавайки да използвате уебсайта след обявяването на такава промяна, Вие потвърждавате, че сте съгласни да бъдете обвързани от така променените Условия за ползване.

„ЗБК БАЛКАН” АД не гарантира, че този уебсайт и неговото съдържание е свободно от вируси или друго нещо с разрушаващи свойства, въпреки полаганата от екипа на Дружеството грижа.

Ако се съмнявате в достоверността на информацията в този уебсайт, най-добре би било за Вас да потърсите потвърждение, като се свържете директно с Дружеството.

Защита на личните данни

„ЗБК БАЛКАН” АД събира лични данни (като име, адрес, телефон, e-mail и други) само в случай, че същите са доброволно предоставени от потребителите на уебсайта във връзка с подаването на запитване или поръчка за закупуване на застраховка. Личните данни могат да бъдат използвани от „ЗБК БАЛКАН” АД за директен маркетинг чрез изпращането на допълнителна информация за услугите, предоставяни от дружеството като застрахователен брокер и всякакви отстъпки и промоции, организирани самостоятелно или съвместно с трети лица.  Всякакви лични данни, предоставени доброволно от потребителите при използването на уебсайта, ще се използват само за целите, за които са предоставени и в съответствие с приложимото българско законодателство и със законодателството на Европейския съюз.

„ЗБК БАЛКАН” АД няма право да предоставя лични данни на потребители на уебсайта на трети лица, с изключение на застрахователните дружества, които издават оферти и полици по възлагане, без изричното съгласие за това от страна на лицето, предоставило личните данни. В някои случаи, когато трети лица предоставят услуги, във връзка с поддържането на уебсайта, същите могат да получат достъп до личните данни на потребителите, само за целите на поддръжката му. „ЗБК БАЛКАН” АД се задължава да предприеме всякакви мерки за защита на личните данни на потребителите на уебсайта в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Екипът на Дружеството може да събира техническа информация, която не представлява лични данни, като брой и времетраене на посещенията на страницата, IP адреси и вид на браузерите на компютрите на потребителите и др. Тази информация може да бъде използвана само с цел подобряване на услугите на уебсайта. Лични данни не могат да бъдат разкривани при събиране на такъв тип информация. IP адресите могат да се използват за идентифициране на потребителите на уебсайта само в случай на неизпълнение на настоящите Условия или когато е застрашено съдържанието на уебсайта или други потребители.

Приложимо право

Съдържанието на този уебсайт и предлаганите услуги и информация са съобразени с приложимото българско право.

Други условия

Условията за ползване се предоставят само на български език и могат да бъдат запазени на магнитен носител или да бъдат разпечатани от Вас по избор.

Съдържанието на уебсайта е защитено от законите за авторското право и други права на интелектуална собственост на Република България и на Европейския съюз. Използваните на Страницата търговски марки, фирмени наименования, промишлени дизайни и др. обекти на интелектуална собственост са обект на запазени права и защита. Всички имена на посочени на уебсайта продукти са търговски марки или други обекти на право на интелектуална собственост, принадлежащи на лицата, посочени на уебсайта. Всички права, които не са изрично предоставени на трети лица, са запазени.

Нуждаете се от нашия специализиран съвет?