CONTRACTORS ALL RISK (CAR) INSURANCE

Секция І Материални щети

Покрити рискове

На обезщетение по настоящата Секция, при спазване на всички условия по полицата, подлежат материални вреди на застрахованите СМР описани в полицата, представляващи пряк резултат от внезапно, случайно и непредвидимо събитие, което е настъпило на строителната площадка или в непосредствена близост до нея, по време на срока на действие на застраховката и не попада в изключенията на полицата

(в т.ч. причинени от пожар, експлозия, имплозия, удар от мълния, земетресение, удар от летателен апарат, части от него или товара му, буря, градушка, пороен дъжд, наводнение, тежест от естествено натрупване на сняг или лед, удар от превозно средство или животно, злоумишлени действия на трети лица).

Секция ІІ Отговорност към трети лица

Покрити рискове

На обезщетение по настоящата Секция, при спазване на всички условия по застраховката, подлежат сумите, които Застрахованият е длъжен да обезщети по закон, на основание непозволено увреждане за нанесени вреди на трети лица (включително телесно увреждане на трети лица и преки материални щети на имущество на трети лица), които са причинени при изпълнението на СМР, застраховани по Секция І Материални щети, при условие, че увреждащото събитие е настъпило на строителната площадка или в непосредствена близост до нея, по време на срока на застраховката.

  • Няма да се считат за трети лица работниците и служителите на Застрахования.
  • Няма да се считат за трети лица подизпълнителите на Застрахования, инвеститора на строежа, техните работници и служители, както и което и да е друго физическо или юридическо лице, свързано по какъвто и да е начин с изпълнението на застрахованите СМР, или на каквато и да е част от тях, или е служител или работник на някое от гореспоменатите лица;

В случай, че настъпи събитие, обезщетимо съгласно условията на полицата по тази Секция, то Застрахователят ще обезщети Застрахования и за:

  • Всички съдебни разноски, които Застрахования е задължен да плати на който и да е тъжител, и
  • Всички разходи и разноски, писмено одобрени от Застрахователя;

Отговорността на Застрахователя по тази Секция не може да надхвърли агрегатните и единичните лимити на отговорност, които са вписани в полицата за срока на действие на застраховката.

  • Под агрегатен лимит ще се разбира максималният размер на сумата от всички обезщетения, които Застрахователят е длъжен да обезщети по тази Секция, за причинени, по време на срока на действие на застраховката от Застрахования, вреди на трети лица, при спазване на всички условия по застраховката.
  • Под единичен лимит ще се разбира максималният размер на сумата от всички обезщетения, които Застрахователят е длъжен да обезщети по тази Секция, за причинени от Застрахования вреди на трети лица, в резултат на едно събитие, при спазване на всички условия по застраховката.

Застрахователната сума по Секция І трябва да е равна на пълната стойност на СМР към момента на приключване на обекта на договора, включително стойността на всички вложени материали, всички разходи за спомагателни материали, надници, наеми, транспорт, митнически разноски, такси, в т.ч. разходите за материали, услуги, машини, инсталации и др., които се заплащат от Възложителя.

Застрахователната сума за позициите подлежащи на монтаж трябва да е равна на пълната им доставна стойност до строително-монтажната площадка (включително разходите за транспорт, товарене и разтоварване, опаковане и разопаковане, опаковки, митнически разноски, мита, такси, данъци и застраховка), сумирана със всички разходи за монтиране и тестване на същите позиции, които трябва да се извършат съгласно одобрения проект, преди приемането на завършения обект от Възложителя;

Застрахователната сума за строителни машини, инструменти и оборудване, в случай че те бъдат включени в застрахователното покритие по Секция І, трябва да е равна на тяхната действителна, респ. възстановителна стойност, която е равна на всички разходи необходими за подмяната на застрахованите позиции с нови от същия тип и със същия капацитет на строителната площадка, а за друго оборудване, напр. фургони, кофраж, огради и др. – действителната им стойност, включително разходите за доставяне до строителната площадка и последващото поставяне или монтиране;

Застрахователната сума по Секция ІІ, наричана тук и по-долу “агрегатен лимит на отговорност”, се определя от Застрахователя по искане на Застрахования, като Застрахователят може за всеки отделен случай да поеме риска по Секция ІІ при специални условия, каквито намери за добре.

How can we help you?

Contact our chosen office from the CONTACTS page or make an online inquiry.

I am very pleased! I recommend it!

Nikolay Chavdarov
CEO, SPEED UP

There are still honest insurance brokers – this is one of them!

Milen Petrov
ET Milen Petrov, Accountant

Always correct and responsive.

Stefan Popov
Freight forwarder, BORDER SERVICES

Нужна Ви е оферта по тази застраховка?

Отправянето на запитване и получаването на оферта не Ви задължават да сключите застраховка.