Онлайн запитване

Членства в други асоциации
За нас
Застрахователен Брокер "БАЛКАН" АД е създаден през 1998 г.

Към настоящия момент застрахователният брокер извършва мониторинг върху управлението на риска и застрахователните потребности на повече от 15 000 фирми в цялата страна.

Нашите основни приоритети са, свързани с осигуряване на измерими резултати за нашите клиенти: защита на активи, оптимизиране на разходи, добавяне на стойност, практическо решаване на щети.

Застрахователното посредничество на нашата комапния е с фокус върху интересите на клиента.

За всеки от клиентие си, от корпорации до търговски обекти , изготвяме застрахователна програма с възможност за пълна оценка на управлението на риска, оптимизиране на баланса между цена и защита.

Международно застраховане
Застрахователен Брокер Балкан обслужва корпоративните застрахователни програми на дъщерни дружества на международни компании с глобално световно присъствие. Нашите Клиенти са в България, Македония, Албания и Румъния.

Чрез партньорите ни на водещите международни застрахователни пазари осигуряваме застрахователно покритие от водещите международни застрахователни групи.

По този начин на практика осигуряваме застрахователно обслужване в 110 страни на света.Етични принципи:

- Лоялност към клиентите;

- Високи професионални и етични стандарти в работата с клиентите;

- Индивидуален подход към всеки клиент  в зависимост от неговия бизнес;

- Лична, и екипна отговорност за изготвянето, изпълнението на застрахователна програма за всеки клиент;

- Лична и екипна  отговорност за работата по приключването на всяка застрахователна щета;

- Качествено ниво на реализираните застрахователни програми и услуги

Дейности :

Извършваме цялостно застрахователно обслужване на своите клиенти, което включва:

- Риск мениджмънт

- Анализ на риска

- Анализ на застрахователния интерес на клиента. Изработваме специализирани застрахователни програми за различните индустриални сегменти на бизнеса.

- Проучване и анализ на застрахователния пазар - изготвяне на оферти.

- Професионална консултация при избора на най-подходящото предложение.

- Обслужване на клиентите в случай на настъпване на застрахователно събитие – съдействие при оценка на размера на щетите, тяхното разглеждане и уреждане, подготовка на документите необходими за изплащане на застрахователно обезщетение, съдействие пред застрахователните дружества за приключване на щетите.

 - Заместваме нуждата от собствена структура, занимаващата се с контрола, управлението на рисковете и застраховането на нашите клиенти; както и с администрирането на данни за застраховките

- Всички настоящи полици се въвеждат в софтуерната програма на брокера с цел следене на падежите и разсрочените плащания;  клиентите имат възможност за  достъп до програмата.

- Предлагаме годишен анализ на разходите за застраховане, обсъждаме целесъобразността на застрахователната  програма всяка година

- Осигуряваме съвети, проучване на брокери от страната по отношение на изготвяне на програми за застраховане на Отговорности, международни застрахователни програми , пласиране на бизнес на европейски застрахователни пазари

 

Нашите предимства


Риск мениджмънт

Балкан подпомага клиентите си в изпълнението на нужните мерки по риск мениджмънт.

Ние се сме фокусирани единствено върху купуването на застрахователно покритие, усилията ни са насочени и към анализ, оценка, финансиране и контрол на риска за всеки клиент. Предлагаме услуги в сферата на риск-мениджмънта

- Вътрешнофирмен риск инженеринг и съвети за протовипожарното обезопасяване

- Профилиране на риска

- Превенция на риска и система за ранно предупреждение

- Оценка на риска на околната среда

- Одит на електрическата система и на силовите мощности

- Договорни инспекции или периодични инспекции, изисквани от закона

- ИТ сигурност

 

Международно застраховане

Осигуряването на адекватен  анализ на рисковете и в страна, и извън страната, последващото покритие в страни и извън България, е едно от ключовите умения на Балкан брокер. Ние сме единствен член за България на Worldwide Broker Network (WBN), нашите партньори в застрахователното посредничество са брокери в 85 страни. Със над 15 000 служители и премии над 28 милиарда USD, WBN се ранкира между първите 10 застрахователни  брокера в света.

Предимствата за Вашия бизнес:

Местен сървиз на едни от най-професионалните брокери в съответните страни, съчетани с глобални предимства на веригата

Застрахователни програми, които изпълняват изискванията на местното законодателство и органи за контрол

Прозрачно  и бързо изпълнение на международни застрахователни програми с използване на ИТ платформата на WBN- WBNet

Достъп до международния застрахователен пазар.


ИНФОРМАЦИЯ

за „ЗБК БАЛКАН” АД

на основание чл. 325 от Кодекса за застраховането

 „ЗБК БАЛКАН” АД е застрахователен брокер, който притежава 20 – годишен опит като застрахователен посредник, изградено доверие с клиенти физически и юридически лица и лоялни партньорски отношения на българския и международен пазар.

Водени от стремежа дейността ни да бъде коректна и прозрачна и в изпълнение на нормативните ни задължения /чл. 325 от Кодекса за застраховане/, с настоящото предоставяме на Вас – нашите клиенти – ползватели на застрахователни услуги, следната информация, която е важна за Вас и е от значение за настоящите ни и бъдещи отношения:

1. Като застрахователен брокер, дружеството осъществява дейността си под фирменото наименование „ЗБК БАЛКАН” АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1202, район Сердика, ул. Клокотница № 2А, бизнес център „ИВЕЛ”, ет. 9, офис 26

2. Застрахователен брокер „ЗБК БАЛКАН” АД е вписан в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 от Закона за Комисията за финансов надзор, за което му е издадено Удостоверение № 82 – ЗБ /16.01.2008г. Вписването и актуалната регистрация на брокера може да бъде проверена на интернет страницата на Комисия за финансов надзор www.fsc.bg , раздел „Регистри и справки”, секция „Електронен регистър и картотека”, регистър „Застрахователни брокери”.

3. „ЗБК БАЛКАН” АД не притежава пряко, или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застраховател.

4. Застраховател, или предприятие майка на застраховател не притежава пряко или чрез свързани лица акции или дялове, представляващи повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на „ЗБК БАЛКАН” АД.

5. Жалби от ползватели на застрахователни услуги и други заинтересовани лица срещу „ЗБК БАЛКАН” АД могат да се подават писмено, в деловодството на брокера или по поща до адреса, посочен по – горе в т. 1, както и на електронен адрес bkiroff@zbkbalkan.com След разглеждане на жалбата, а при необходимост след представяне на допълнителни документи и информация от Ваша страна, „ЗБК БАЛКАН” АД ще Ви отговори писмено в едномесечн срок от постъпване на Вашата жалба. Разбира се, в интерес и на двете страни – брокер и клиент е, спорът да бъде разрешен извънсъдебно, за което ние от „ЗБК БАЛКАН” АД ще положим необходимите усилия.

6. Като ползвател на застрахователни услуги или заинтересовано лице, Вие може да подадете жалба срещу застрахователен брокер „ЗБК БАЛКАН” АД пред Комисията за финансов надзор на адрес: гр. София, п.к. 1000, ул. „Будапеща” № 16 или на електронен адрес на КФН: delovodstvo@fsc.bg, както и пред Комисия за защита на потребителите чрез попърване на електронен формуляр на интернет страницата на КЗП www.kzp.bg или лично в регионалните центрове на КЗП в страната.

7. „ЗБК БАЛКАН” АД при осъществяване на застрахователното посредничество представлява ползвателя на застрахователни услуги на основание договор за възлагане.

8. „ЗБК БАЛКАН” АД няма договорно задължение да извършва застрахователно посредничество изключително за един или повече застрахователи и не предоставя съветите си съгласно чл. 325а, ал. 5 от Кодекса за застраховане и може да извършва застрахователно посредничество за всички застрахователи, които имат право да извършват дейност на територията на Република България, включително при право на установяване и свобода на предоставяне на услуги;

9. За осъщественото застрахователно посредничество, в резултат на което е сключен договор за застраховка „ЗБК БАЛКАН” АД получава възнаграждение, което съгласно чл. 301, ал. 3 от Кодекса за застраховане е включено в застрахователната премия и се дължи от застрахователя.

10. Във връзка със застрахователния договор „ЗБК БАЛКАН” АД работи срещу комисионно възнаграждение, което се изплаща от застрахователя, а в определени случаи и срещу такса, чийто размер, основание и начин на плащане се уговарят писмено в договор за възлагане.