Онлайн запитване

Членства в други асоциации
За нас
Застрахователен Брокер "БАЛКАН" АД е създаден през 1998 г.

Към настоящия момент застрахователният брокер извършва мониторинг върху управлението на риска и застрахователните потребности на повече от 15 000 фирми в цялата страна.

Нашите основни приоритети са, свързани с осигуряване на измерими резултати за нашите клиенти: защита на активи, оптимизиране на разходи, добавяне на стойност, практическо решаване на щети.

Застрахователното посредничество на нашата комапния е с фокус върху интересите на клиента.

За всеки от клиентие си, от корпорации до търговски обекти , изготвяме застрахователна програма с възможност за пълна оценка на управлението на риска, оптимизиране на баланса между цена и защита.

Международно застраховане
Застрахователен Брокер Балкан обслужва корпоративните застрахователни програми на дъщерни дружества на международни компании с глобално световно присъствие. Нашите Клиенти са в България, Македония, Албания и Румъния.

Чрез партньорите ни на водещите международни застрахователни пазари осигуряваме застрахователно покритие от водещите международни застрахователни групи.

По този начин на практика осигуряваме застрахователно обслужване в 110 страни на света.Етични принципи:

- Лоялност към клиентите;

- Високи професионални и етични стандарти в работата с клиентите;

- Индивидуален подход към всеки клиент  в зависимост от неговия бизнес;

- Лична, и екипна отговорност за изготвянето, изпълнението на застрахователна програма за всеки клиент;

- Лична и екипна  отговорност за работата по приключването на всяка застрахователна щета;

- Качествено ниво на реализираните застрахователни програми и услуги

Дейности :

Извършваме цялостно застрахователно обслужване на своите клиенти, което включва:

- Риск мениджмънт

- Анализ на риска

- Анализ на застрахователния интерес на клиента. Изработваме специализирани застрахователни програми за различните индустриални сегменти на бизнеса.

- Проучване и анализ на застрахователния пазар - изготвяне на оферти.

- Професионална консултация при избора на най-подходящото предложение.

- Обслужване на клиентите в случай на настъпване на застрахователно събитие – съдействие при оценка на размера на щетите, тяхното разглеждане и уреждане, подготовка на документите необходими за изплащане на застрахователно обезщетение, съдействие пред застрахователните дружества за приключване на щетите.

 - Заместваме нуждата от собствена структура, занимаващата се с контрола, управлението на рисковете и застраховането на нашите клиенти; както и с администрирането на данни за застраховките

- Всички настоящи полици се въвеждат в софтуерната програма на брокера с цел следене на падежите и разсрочените плащания;  клиентите имат възможност за  достъп до програмата.

- Предлагаме годишен анализ на разходите за застраховане, обсъждаме целесъобразността на застрахователната  програма всяка година

- Осигуряваме съвети, проучване на брокери от страната по отношение на изготвяне на програми за застраховане на Отговорности, международни застрахователни програми , пласиране на бизнес на европейски застрахователни пазари

 

Нашите предимства


Риск мениджмънт

Балкан подпомага клиентите си в изпълнението на нужните мерки по риск мениджмънт.

Ние се сме фокусирани единствено върху купуването на застрахователно покритие, усилията ни са насочени и към анализ, оценка, финансиране и контрол на риска за всеки клиент. Предлагаме услуги в сферата на риск-мениджмънта

- Вътрешнофирмен риск инженеринг и съвети за протовипожарното обезопасяване

- Профилиране на риска

- Превенция на риска и система за ранно предупреждение

- Оценка на риска на околната среда

- Одит на електрическата система и на силовите мощности

- Договорни инспекции или периодични инспекции, изисквани от закона

- ИТ сигурност

 

Международно застраховане

Осигуряването на адекватен  анализ на рисковете и в страна, и извън страната, последващото покритие в страни и извън България, е едно от ключовите умения на Балкан брокер. Ние сме единствен член за България на Worldwide Broker Network (WBN), нашите партньори в застрахователното посредничество са брокери в 85 страни. Със над 15 000 служители и премии над 28 милиарда USD, WBN се ранкира между първите 10 застрахователни  брокера в света.

Предимствата за Вашия бизнес:

Местен сървиз на едни от най-професионалните брокери в съответните страни, съчетани с глобални предимства на веригата

Застрахователни програми, които изпълняват изискванията на местното законодателство и органи за контрол

Прозрачно  и бързо изпълнение на международни застрахователни програми с използване на ИТ платформата на WBN- WBNet

Достъп до международния застрахователен пазар.