ЛИЧНИ ДАННИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Личните Ви данни и тяхната поверителност са важни, както за Вас като физически лица, така и за нас от „ЗБК БАЛКАН” АД, с оглед доверието, което ни оказвате при предоставянето им.

С настоящото желаем да Ви информираме какви лични данни, по какъв начин и за какви цели „ЗБК БАЛКАН” АД, като Администратор на лични данни събира, обработва, съхранява и споделя Вашите лични данни, мерките, които предприема във връзка със защитата на личните Ви данни и правата Ви по отношение на обработването на Вашите лични данни.

Тази Декларация е съобразена с Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 – GDPR), наричан по – нататък „Регламента”, който влиза в сила на 25.05.2018г. Към настоящия момент в България се прилага Закона за защита на личните данни /”ЗЗЛД”/ .

Като физическо лице, по силата на Регламента и ЗЗЛД, Вие сте „субект на лични данни”, а „ЗБК БАЛКАН” АД е Администратор на лични данни, който обработва личните Ви данни.

В края на този документ са посочени контакти за връзка с нас като Администратор на лични данни.

Този документ може да бъде изменян и е желателно периодично запознаване с неговото съдържание.

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ

Като застрахователен брокер „ЗБК БАЛКАН” АД събира от Вас различни лични данни с оглед изпълнение на възложеното от Вас застрахователно посредничество за сключване и изпълнение на застрахователни договори, което включва проучване и анализ на застрахователния интерес; набиране на оферти от застрахователни дружества за сключване на застраховка; сключване, администриране и обработка на застрахователна полица; съдействие при ликвидация на щети и изплащане на застрахователни обезщетения.

„ЗБК БАЛКАН” АД, като Администратор на лични данни, най – често събира от Вас или от лицето, което Ви представлява следните лични данни, които се включват в застрахователния договор /полицата/, който желаете да сключите:

· Имена;

· ЕГН/ЛНЧ или дата на раждане;

· Адрес – постоянен или за кореспонденция.

В зависимост от вида на застраховката, „ЗБК БАЛКАН” АД събира и следните лични данни:

· Данни за семейно положение;

· Данни за имущество – МПС, имот и др.;

· Данни за трудово възнаграждение;

· Данни за здравето.

За да се свържем с Вас и да Ви изпратим оферта, уведомление или друга информация, както и в случаите, когато правите поръчка през интернет страницата ни или през мобилното ни приложение, „ЗБК БАЛКАН” АД събира данни относно:

· Електронен адрес – имейл;

· Мобилен или друг номер за контакт с вас;

· Вашето мобилно или друго устройство, IP – адрес.

„ЗБК БАЛКАН” АД събира и следните лични данни и информация за:

· Банкови сметки, произход на средства;

· Видеообраз – при посещение в офисите, както и

· Всяка друга информация, предоставена доброволно от Вас в процеса на взаимоотношенията ни.

ОСНОВАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

„ЗБК БАЛКАН” АД събира посочените по – горе лични данни на едно или повече от следните ОСНОВАНИЯ:

· Договор: „ЗБК БАЛКАН” АД сключва с Вас писмен договор за възлагане на застрахователно посредничество и събира лични данни с оглед сключването и изпълнението на този договор. За определени застраховки като „Гражданска отговорност на автомобилистите” не се изисква писмен договор за възлагане, а възлагането е устно.

· Закон: „ЗБК БАЛКАН” АД има нормативно установени задължения /данъчни, счетоводни, за предотвратяване на измами, пране на пари, финансиране на тероризъм и др./ и за тяхното изпълнение е задължено да събира Ваши лични данни – по ДОПК, ЗС, ЗМИП и други.

· Легитимен интерес: „ЗБК БАЛКАН” АД има право да упражнява и защитава правни претенции и това е пример за негов легитимен интерес, като винаги се преценява дали пред този легитимен интерес предимство нямат Вашите права.

· Съгласие: Съгласието трябва да е изрично, свободно, информирано и се дава от Вас в случай на обработване на Ваши лични данни, свързано с изпращане на съобщения относно изтичане и подновяване на застраховки, предоставяне на допълнителни услуги и продукти от „ЗБК БАЛКАН” АД или негови партньори, които биха Ви заинтересували и които ще подобрят качеството на предоставяните услуги. Във всеки момент може да оттеглите съгласието си и „ЗБК БАЛКАН” АД ще преустанови обработването на личните Ви данни за в бъдеще.

ЦЕЛИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

„ЗБК БАЛКАН” АД обработва Ваши лични данни за една или повече от следните ЦЕЛИ:

· Предоставяне на услуга по застрахователно посредничество за сключване на застраховки – набиране, анализ и изпращане на оферти от застрахователи, сключване на застрахователни договори;

· Уведомяване за обстоятелства относно сключените от Вас застраховки: законови или други промени, падежи по полици, изтичане срока на застраховки;

· Съдействие при ликвидация на щети;

· Информиране за застрахователни продукти и услуги;

· Осъществяване на контакт по повод Ваше възражение или оплакване;

· Спазване на нормативни задължения и изисквания, предвидени от българското и общностно законодателство;

· Подобряване качеството на предоставяните от „ЗБК БАЛКАН” АД услуги;

· Гарантиране сигурността на клиентите и служителите на „ЗБК БАЛКАН” АД, включително на личните данни, както и имуществото в нашите офиси;

· Упражняване и защитата на правни претенции на „ЗБК БАЛКАН” АД в съдебни и административни производства.

ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ И СПОДЕЛЯНЕ:

До Вашите лични данни за някоя от горепосочените цели достъп могат да имат:

· Публични органи – като съдилища, поркуратура, органи по националната сигурност, регулаторни органи – комисии и други;

· Застрахователни дружества, избрани от Вас за сключване на застраховка;

· Счетоводители, одитори, адвокати;

· Външни доставчици на услуги – IT-доставчици и специалисти; оценители и вещи лица; поща, вкл. електронна;

· Лекари, болнични заведения, пътна помощ, сервизи;

Когато се свързвате със „ЗБК БАЛКАН” АД чрез неговата интернет страница или мобилно приложение е възможно посредством намиращи се там връзки да се свържете с друга страница на други доставчици на услуги. „ЗБК БАЛКАН” АД не носи отговорност за сигурността на личните Ви данни, в случай, че при посещението на тези други страници се събират Ваши лични данни. С партньорите, с които „ЗБК БАЛКАН” АД има сключени договори, са уговорени условия за защита на личните Ви данни и „ЗБК БАЛКАН” АД предава само Ваши лични данни, които са необходими за предоставяне на конкретната услуга.

Застрахователните дружества, които сте избарли за сключване на Вашите застраховки, обработват личните Ви данни отделно от „ЗБК БАЛКАН” АД и за свои цели, като Администратори на лични данни.

ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ В ДРУГА ДЪРЖАВА

Без Ваше съгласие „ЗБК БАЛКАН” АД няма да предава данните Ви в друга държава,

членка на ЕС или трета държава. Предаването на данни, когато е необходимо условие, за да бъде предоставена услугата по посредничество за сключване на застраховка (например при сключване на застраховка със застраховател, чието седалище е в друга държава и не осъществява дейност на територията на България чрез клон или при право на установяване), ще бъде извършено при спазване на нормативно установените правила и с Ваше съгласие.

СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ

„ЗБК БАЛКАН” АД съхранява личните Ви данни за период, съобразен с целите, за които са събрани, но за не по –кратък период от срока на сключения от Вас застрахователен договор.

В изпълнение на нормативно установено задължение „ЗБК БАЛКАН” АД ще съхранява данните Ви за период по – дълъг от посочения по – горе.

За защита на свой легитимен интерес, а именно за упражняване по съдебен или друг ред на свои претенции до изтичане на давностния срок за предявяването им, „ЗБК БАЛКАН” АД ще съхранява данните Ви за период не по – малък от 5 години след изтичане или прекратяване на сключения с Вас договор.

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

„ЗБК БАЛКАН” АД прилага множество технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни от непозволен достъп, използване или разкриване, като криптиране на връзките при комуникация на лични данни (SSL – Протокол); съхраняване данните на сървъри, снабдени с надеждни съвременни защити и протоколи за сигурност; контрол достъпа до лични данни чрез определяне на нива на достъп и разпределение на задълженията относно обработването на данните; използване на пароли за достъп; ограничение за използване на мобилни устройства /лаптопи, телефони/ при обработване и съхранение на лични данни; прилага мерки по сигурността на помещенията и местата в тях, където се съхраняват лични данни; приема вътрешни актове – политики, правила и инструкции относно защитата на лични данни; определило е длъжностно лице по защита на личните данни, чийто контакти се съдържат в края на този документ; изисква от своите партньори, доставчици на услуги и други лица, на които споделя лични данни да прилагат съответни мерки по защита на личните данни.

ВАШИТЕ ПРАВА

1. Право на достъп до личните Ви данни и право да получите следната информация: за каква цел се обработват данните, какви лични данни, получаването на лични данни, срокът на обработване на лични данни;

2. Право да поискате коригиране на личните си данни, които са неточни или неактуални, както и право да подадете жалба пред надзорен орган в случай на отказ от „ЗБК БАЛКАН” АД за коригиране на личните Ви данни;

3. Право да поискате от „ЗБК БАЛКАН” АД да ограничи обработването на личните Ви данни, когато:

3.1. личните данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, в който „ЗБК БАЛКАН” АД да провери точността на личните данни;

3.2. обработването на лични данни е неправомерно, но не желате същите да бъдат изтрити, а само да бъде ограничено използването им;

3.3. „ЗБК БАЛКАН” АД не се нуждае повече от личите данни за целите на обработването, но данните са необходими за установяване, упражняване или защита на правни претенции;

3.4. сте възразили срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „ЗБК БАЛКАН” АД имат преимущество пред интереса Ви като субект на данни;

4. Право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне („правото да бъдеш забравен”) – „ЗБК БАЛКАН” АД да заличи личните данни от всички системи и записи, където те се съхраняват, включително да уведоми всички трети лица/обработващи лични данни, на които е предоставил данните – когато няма законово основание за продължаване на обработването им, или когато сте оттеглили съгласието си и не е налице друго правно основание за обработването им, или когато Вашия легитимен интерес има предимство пред законните основания на „ЗБК БАЛКАН” АД, или когато обработването им е в нарушение на законодателството;

5. Право да възразите пред „ЗБК БАЛКАН” АД срещу обработването на личните Ви данни по всяко време, като посочите основанията за това – законово основание или използваенто им за целите на директния маркетинг;

6. Право да подадете жалба срещу обработването на личните Ви данни или неспазване на правата Ви във връзка със защитата на личните данни пред компетентния надзорен орган – Комисия за защита на личните данни /КЗЛД/, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, (www.cpdp.bg);

7. Право да бъдете уведомен, когато има риск за нарушаване сигурността на личните Ви данни, като „ЗБК БАЛКАН” АД следва да Ви уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомил надзорния орган за нарушението;

8. Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата Ви във връзка с личните данни са били нарушени;

9. Право да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни частично или изцяло по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието Ви, преди то да бъде оттеглено, за което ще уведомите „ЗБК БАЛКАН” АД по следния начин: писмено на адрес гр. София, ул. „Клокотница” № 2А, Бизнес център „ИВЕЛ”, ет. 9, офис 26 или на електронен адрес: velev@zbkbalkan.com;

10. Право на преносимост на данните – получаването от Вас и прехвърлянето им на друго лице, например друг застраховател.

Можете да се обърнете към „ЗБК БАЛКАН” АД на посочените по – долу адреси и информация за контакт, с оглед упражняване на правата Ви.

При искане за достъп до личните данни, ще Ви предоставим копие от тях, като при повторно или следващо искане може да определим разумна такса за предоставянето им. „ЗБК БАЛКАН” АД може да Ви предостави информацията в широко използван електронен формат.

Пренасяне на данните може да се извърши при наличие на следните условия: автоматизирано обработване на данните и основанието за обработване на данните Ви е Вашето съгласие, договор или предприети стъпки по Ваше искане преди сключване на договор. Пренасянето на данните не води до тяхното заличаване и „ЗБК БАЛКАН” АД ще продължи да ги обработва и да Ви предоставя посредническата услуга.

На всяко искане или запитване ще отговорим в едномесечен срок във формата, в която то е направено /на хартия или в електронен формат/.

КОНТАКТИ НА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ

„ЗБК БАЛКАН” АД, ЕИК 175405608, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Клокотница” № 2А, бизнес център „ИВЕЛ”, ет. 9, офис 26.

Длъжностното лице по защита на личните данни, определено от „ЗБК БАЛКАН” АД е Йордан Велев.

Запитвания, искания, възражения и други може да изпращате на посоченя по – горе адрес или на имейл: velev@zbkbalkan.com, както и да отправяте на телефон: тел. 0888602681.

________________________________________________________________________

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„ЗБК БАЛКАН” АД е администратор на лични данни, съгласно Удостоверение № 257025/ 14.02.2014, издадено от Комисия за защита на личните данни.

„ЗБК БАЛКАН” АД събира доброволно предоставените от потребителя лични данни чрез въвеждането им на интернет страницата.
Личните данни могат да бъдат използвани от „ЗБК БАЛКАН” АД за изпращане на съобщения, свързани със застраховките на потребителите, както и за целите на директния маркетинг, за което потребителите дават съгласието си с въвеждането на тези данни на интернет страницата и подаване на електронната поръчка. С изпращането на поръчката за застраховка потребителите декарират изричното си съгласие, предоставените от тях лични данни да бъдат съхранявани, обработвани и предоставяни на трети лица при условията на ЗЗЛД, във връзка с и за целите на офериране, сключване и администриране на застрахователни договори.

„ЗБК БАЛКАН” АД събира лични данни (като име, адрес, телефон, e-mail и други) само в случай, че същите са доброволно предоставени от потребителите на уебсайта във връзка с подаването на запитване или поръчка за закупуване на застраховка. Личните данни могат да бъдат използвани от „ЗБК БАЛКАН” АД за директен маркетинг чрез изпращането на допълнителна информация за услугите, предоставяни от дружеството като застрахователен брокер и всякакви отстъпки и промоции, организирани самостоятелно или съвместно с трети лица. Всякакви лични данни, предоставени доброволно от потребителите при използването на уебсайта, ще се използват само за целите, за които са предоставени и в съответствие с приложимото българско законодателство и със законодателството на Европейския съюз.

„ЗБК БАЛКАН” АД няма право да предоставя лични данни на потребители на уебсайта на трети лица, с изключение на застрахователните дружества, които издават оферти и полици по възлагане, без изричното съгласие за това от страна на лицето, предоставило личните данни. В някои случаи, когато трети лица предоставят услуги, във връзка с поддържането на уебсайта, същите могат да получат достъп до личните данни на потребителите, само за целите на поддръжката му. „ЗБК БАЛКАН” АД се задължава да предприеме всякакви мерки за защита на личните данни на потребителите на уебсайта в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Екипът на Дружеството може да събира техническа информация, която не представлява лични данни, като брой и времетраене на посещенията на страницата, IP адреси и вид на браузерите на компютрите на потребителите и др. Тази информация може да бъде използвана само с цел подобряване на услугите на уебсайта. Лични данни не могат да бъдат разкривани при събиране на такъв тип информация. IP адресите могат да се използват за идентифициране на потребителите на уебсайта само в случай на неизпълнение на настоящите Условия или когато е застрашено съдържанието на уебсайта или други потребители.

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Като Ваш застрахователен брокер Ви уведомяваме, че получихме Уведомление за нарушение на сигурността на лични данни от дружество на което е възложена обработка на лични данни на клиенти на брокера. Съгласно информацията, нарушението на сигурността се изразява в достъп до справки по текущи застрахователни полици.
С оглед взаимното доверие и добрите ни партньорски отношения, с настоящото Ви уведомяваме, че в изпълнение на задълженията ни по Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни сме предприели съответни технически и организационни мерки, както и сме уведомили надзорния орган Комисия за защита на личните данни.
Доказали сме отговорността си към Вас, нашите клиенти, и както при други изискващи решение казуси, полагаме и ще дадем всички усилия за гарантиране на правата Ви.

Нуждаете се от нашия специализиран съвет?