ЖИВОТНОВЪДСТВО

Животновъдството, като основен отрасъл на селското стопанство и поставянето му на съвременна производствена основа, изисква влагането на много и то големи инвестиции от страна на производителите. Това поражда необходимостта вложените средства да бъдат надеждно защитени. Основно предназначение на застраховането на домашни животни е да предостави на застрахованите парични компенсации за нанесените им щети от застрахователни събития, за да могат стопаните да закупят животни и продължат своята животновъдна дейност.

От няколко години на застрахователния пазар се предлагат условия за застраховане на животни, птици и кошери с пчели, които адекватно и точно отговарят на изискванията на клиентите. В съответствие с бързо променящата се стопанска обстановка в страната тези условия непрекъснато се актуализират и усъвършенстват, за да могат в по-пълна степен да задоволят растящите потребности от тези продукти.

Обект на застраховане са:

 • говеда и биволи, овце и кози на възраст над 3 месеца;
 • коне, катъри, мулета и магарета на възраст над 6 месеца;
 • свине за разплод над шест месеца и свине за угояване с живо тегло над 20 кг;
 • птици, отглеждани при интензивни условия;
 • племенни, елитни, декоративни и състезателни животни и птици;
 • кошери с пчели;
 • риба – отглеждана във водоеми за интензивно рибовъдство;
 • фазани, кеклици, пъдпъдъци и полезен дивеч – отглеждани във дивечоразвъдни стопанства.

Застраховката покрива щети при смърт или клане (убиване) на животните и птиците по необходимост, вследствие на:

 • пожар;
 • природни бедствия;
 • злополуки;
 • заразни, незаразни, паразитни и други болести.

По желание на застрахования се предлага допълнителна застрахователна закрила по рисковете: “загубване на разплодни и продуктивни качества” и “падане в пропаст за животни изкарвани на паша в планински и полупланински райони”.

Не се покриват рисковете “Кражба” и “Вреди от гризачи”, а за заразните болести не се обезщетятяват тези, за които Държавата заплаща по линия на Бедствията и авариите, напр. Чума, Шап и др.

Застрахователната сума на животните се определя по фактурна или балансова стойност, или се договаря между страните, като се имат предвид индивидуалните качества на застрахованите обекти, условията на отглеждане и други.

Застраховката се сключва въз основа на писменно предложение – декларация от страна на застрахования, след преглед и оценка от страна на застрахователя и ветеринарен специалист. Възможно е сключването на договор и без ветеринарен преглед, но около 80 % от максималната за района застрахователна сума.

Застраховката се сключва за срок от една година, а по желание на клиента и преценка на застрахователя може и за по – кратък срок но не по – малък от един месец.

Отговорността на Застрахователя започва от 00.00 часа, след деня в който е внесена премията (първа вноска), за щети вследствие: пожар, природни бедствия, злополуки и болестни усложнения след раждане, а за щети вследствие болести след изтичане на 15-дневен карантинен срок.

При подновяване на застраховката без прекъсване нов карантинен срок не тече.

При настъпване на застрахователно събитие, основно задължение на застрахования е да уведоми застрахователя и ветеринарен специалист, като предостави възможност на застрахователя, да извърши оглед на място за идентифициране на обекта и установи причините и размера на щетата.

За да докаже претенциите си, застрахованият представя в определения срок – молба – образец за изплащане на обезщетение, документите касаещи застраховката и ликвидацията на застрахования обект, както и други документи по искане на застрахователя, имащи значение за установяване на действителната причина за настъпилото събитие.

Размерът на застрахователното обезщетение при смърт на застрахованите обекти, вследствие на: пожар, природни бедствия, заразни болести и злополуки е до 100 % от застрахователната сума.

За фазани, кеклици, пътпъдъци, норки и нутрии размерът на обезщетението е около 70 % от застрахователната сума.

За риба размерът на застрахователното обезщетение е около 50 % от щетата (определена на база планирана и действително получена продукция в края на договорния срок).

За пчели, размерът на обезщетението при щети вследствие: пожар, природни бедствия, нападение от диви животни и американски гнилец е до 100 % от общата застрахователна сума, а при нозематоза и акароза до 100 % от застрахователната сума на пчелното семейство.

При смърт на застраховани обекти, вследствие незаразни, паразитни и други болести, обезщетението е в размер на избраното от застрахования застрахователно покритие – 80, 70 или 60 % от застрахователната сума.

За спортни и чистокръвни коне застраховани по Специални условия, обезщетението е в размер до 80 % от застрахователната сума.

При загиване на застраховани кучета по Специални условия, вследствие на: експлозия и имплозия; заразни и незаразни болести; диви животни и птици; кражба чрез взлом и при смърт или травми вследствие удар от МПС или пътно транспортно произшествие в МПС, се изплаща обезщетение в размер до 70 %.

При клане (убиване) по необходимост на животни и птици, вследствие на: пожар, природни бедствия, заразните болести и злополуки се изплаща застрахователно обезщетение в размер до 100 % от разликата между застрахователната сума и реализираният приход от продажбата на месо, кожа и др. Ако клането (убиването) по необходимост е вследствие на: незаразни, паразитни и други болести, обезщетението и в размер около 40 % за едри животни и около 30 % за дребни (овце, кози и свине).

Застрахованият е длъжен:

 • да спазва ветеринарно-зоотехническите изисквания за хранене, гледане и опазване на застрахованите обекти, като взема всички зависещи от него мерки за
  предотвратяване и заболявания и умирания на същите.
 • при заболяване на животните да се обръща за ветеринарна помощ, като спазва стриктно дадените указания за профилактика и лечение.
Как можем да Ви помогнем?

Свържете се с наш избран офис от страница КОНТАКТИ или отправете онлайн запитване.

Много съм доволен! Препоръчвам!

Николай Чавдаров
Управител, СПИЙД ЪП

Има все още почтенни застрахователни брокери- това е един от тях !

Милен Петров
ЕТ Милен Петров, Счетоводител

Винаги коректни и отзивчиви.

Стефан Попов
Спедитор, БОРДЕР СЪРВИСИЗ

Нужна Ви е оферта по тази застраховка?

Отправянето на запитване и получаването на оферта не Ви задължават да сключите застраховка.