ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧА

Застраховката „Отговорност на превозвача” покрива срещу платена застрахователна премия, отговорността на превозвача при превоз на товари по шосе със собствени и/или наети превозни средства.

С тази застраховка се покрива материалната отговорност на застрахования превозвач за цялостна или частична липса и/или повреда на превозвания от него с автомобилен транспорт товар, съгласно условията. Покриват се и разходите:

– разумно направени за предотвратяване и намаляване на щети, а също за изясняване на размера на обезщетимите загуби или повреди. Такива разходи включват: спасяване на превозваните стоки, претоварването им, съхранението на стоки на склад, допълнителни разходи за превоз до първоначалното им предназначение и други.

– за навло, митнически такси и други разноски по превоза на стоката в случай на цялостна липса и пропорционално, когато има частична липса.

Не се покрива отговорността на застрахования превозвач, произтичаща от /при/:

– умишлени действия, бездействия или груба небрежност от страна на застрахования превозвач, на неговите служители или други лица, чийто услуги са ползвани за извършване на превоза;

– превоз на живи животни, скъпоценни предмети, банкноти, монети, благородни метали и скъпоценни камъни, съкровищни бонове, полици, акции, нотариални актове, пощенски марки, документи, ръкописи, планове, ценни книжа и чекове, произведения на изкуството, картини, скулптури и др. предмети с уникална стойност;

– плесен, ферментация, скрити дефекти, червеи, ларви, гризачи, насекоми, паразити, собствен недостатък или естество на товара, развала, недостатъчна изолация,заразяване, естествена загуба на тегло, изветряване/изпаряване, оцветяване, обезцветяване, поемане на миризми и други подобни, кантарни разлики, грешки при броенето, търговски загуби или пропуснати ползи, както и всякакви други косвени щети;

– превоз на товари, които са обект на контрабанда или на забранена търговия, както и на конфискация, реквизиция, национализация или други подобни мерки, постановени от компетентните власти;

– механична или електрическа повреда /освен ако е причинена от външни фактори/;

– неспазване на температурния режим на хладилните помещения, посочен в договора за превоз, освен ако са взети според обстоятелствата всички мерки, относно избора, поддържането и употребата на тези уреди;

– пълна или частична загуба на товара от возилата, оставени без надзор, докато са били под действителната грижа и отговорност на застрахования превозвач, или други лица, за които той отговаря освен, когато в официален документ има данни, че част от товара или целия товар е изчезнал или отнет от превозното средство при престой или паркиране на охраняем и/или специализиран паркинг;

–  кражба на товара или на част от него вследствие противозаконно отнемане на цялото превозно средство, независимо от това, дали впоследствие превозното средство е открито. Противозаконно отнемане на превозното средство е налице в случаите на кражба, грабеж и противозаконно отнемане на превозното средство с цел ползване по който и да е от по-леко или по-тежко квалифицираните състави на тези престъпления по НК на РБ;

–  война, гражданска война, революция, въстание, метеж или граждански борби, стачки, локаути, враждебно действие от или срещу воюваща сила, акт на властите, действия на терористи;

–  пленяване, превземане, арест, затваряне или задържане и последствията от тях или опит за извършването им;

–  загуби, причинени от изоставени мини, бомби или други взривни вещества;

–  пряко или непряко влияние от ядрена експлозия, и/или йонизираща радиация и/или радиоактивно замърсяване, дължащи се на използване на атомна енергия и/или радиоактивни вещества;

– управление на автомобила от водач, употребил алкохол и/или други упойващи средства и/или без свидетелство за правоуправление;

– дефекти в опаковката на товара, както и разноски, свързани с тези дефекти, когато последните са били видими или известни на застрахования превозвач в момента на приемане на товара за превоз и той не е направил писмено възражение по този повод;

– загуба или повреда на товара в резултат на товаро-разтоварни операции, когато те не са извършени от превозвача;

–  загубване или неточно използване от застрахования превозвач на посочените в товарителницата документи, придружаващи същата или предадени му на ръка;

– закъснение от договорения срок при доставянето на товара, а ако срок не е бил договорен, когато действителното времетраене на превоза надвишава обичайното необходимо време за такъв превоз, извършен с грижата за добър търговец;

–  доставяне товара на получателя без заплащане на наложения платеж, когато това е било задължение на превозвача;

– приспадащата се пропорционална част спрямо навлото на застрахования превозвач, при участието на повече превозвачи, и един или повече са неплатежоспособни;

– изпълнение на превоз или доставка на товар, несъответстващ на отправната документация;

–  неизпълнение от страна на застрахования превозвач на нарежданията на правоимащия по време на превоза, по условията на самия договор за превоз;

– неподходящо избрано превозно средство, неизправност и/или неподходящо натоварване и подготовка на транспортното средство;

–  загуба или повреда на контейнер и контейнерно оборудване;

–  превоз на експлозивни, избухливи, радиоактивни, силно отровни и други опасни товари.

При взаимна договореност между страните и срещу заплащане на допълнителна премия в застрахователното покритие могат да бъдат включени и някои от изключените рискове.

Как можем да Ви помогнем?

Свържете се с наш избран офис от страница КОНТАКТИ или отправете онлайн запитване.

Много съм доволен! Препоръчвам!

Николай Чавдаров
Управител, СПИЙД ЪП

Има все още почтенни застрахователни брокери- това е един от тях !

Милен Петров
ЕТ Милен Петров, Счетоводител

Винаги коректни и отзивчиви.

Стефан Попов
Спедитор, БОРДЕР СЪРВИСИЗ

Нужна Ви е оферта по тази застраховка?

Отправянето на запитване и получаването на оферта не Ви задължават да сключите застраховка.