Професионална отговорност

ЗАСТРАХОВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТИ

Застраховка Професионална отговорност

Ако извършвате професионална дейност, която изисква сключването на застраховка, то този текст е за вас. Това е застрахователен продукт, който осигурява защита за дейността ви, за която бихте могли да сте отговорни. По-долу са описани най-важните аспекти на застраховката.

Задължителна застраховка „Професионална отговорностможе да се сключи от хора с различни професии: лекари и медицински персонал, адвокати, нотариуси, архитекти, счетоводители, одитори, ЧСИ, брокери.

Как се определя застрахователната премия?

Застрахователните лимити са съгласно нормативните изисквания за всеки вид застраховка: за едно събитие и за всички събития през застрахователния период. Премията се определя в зависимост от избрания лимит на отговорност и вида на упражняваната професия.

Какво покрива тази застраховка?

Застрахователят обезщетява застрахованата страна, до договорения лимит, за сумите, които е длъжен да заплати на трети лица съгласно българското законодателство за вреди, причинени от виновно неизпълнение на професионалните му задължения, поради грешка или бездействие, извършени от застрахования, негов служител, включително подизпълнители, агенти или консултанти, действащи от негово име и за които той отговаря, докато те извършват професионалните си дейности, по време на застрахователния период.

Изключения: Война, стачка, граждански сътресения, терористични актове, ядрена реакция, токсично замърсяване. Действия на застрахования извън обхвата на професионалната му дейност. Нарушение на права върху интелектуална собственост, търговски марки, патенти. Клевета и обида. Загуба и повреда на документи, доверени на застрахования. Щети, причинени вследствие на форсмажорни обстоятелства. Искове, предявени съгласно чуждестранно законодателство, загуба на бъдещи доходи. Дейности, извършвани от застрахования в чужбина.

За какво се застраховат различните професии?

ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ: Според Закона за здравето всички лечебни заведения в България трябва да сключат задължителна застраховка за лица, упражняващи медицинска професия в лечебно заведение, за виновно причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, настъпили в резултат на упражняването на медицинска професия във или от името на лечебно заведение. Застраховката се сключва за лекари и медицински сестри в болници.

АДВОКАТИ И НОТАРИУСИ: Застраховката обединява различни видове финансова отговорност за различни категории лица, които могат да причинят материални и морални вреди на трети лица по време на изпълнение на техните професионални задължения.

ПРОЕКТАНТИ И АРХИТЕКТИ: Покритието включва рискове, свързани с професионалната отговорност на застрахования, за вреди и финансови загуби, причинени на трети лица, с които застрахованият има правоотношения по време на извършването на професионалната си дейност.

СЕРТИФИЦИРАНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ И ОДИТОРИ: Застраховката „Професионална отговорност за дипломирани счетоводители и финансови одитори” се сключва задължително от лица, извършващи одиторска дейност, съгласно Закона за независимия финансов одит.

ЧАСТНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ: Застраховката „Професионална отговорност за частни съдебни изпълнители“ трябва да бъде сключена от всеки частен съдебен изпълнител, получил правоспособността си съгласно Закона за частните съдебни изпълнители.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ БРОКЕРИ: Застраховката „Професионална отговорност за застрахователни брокери и застрахователни агенти“ се сключва задължително от лицата, извършващи такива дейности, съгласно Кодекса за застраховане и Наредбата за застрахователния брокер и застрахователния агент.

ИТ КОМПАНИИ: Застраховката „Професионална отговорност” на фирми от сектор “Информационни технологии“ осигурява защита на Компаниите в сферата на разработването на информационни продукти срещу нанесени вреди на технологичен продукт по време на изпълнение на професионалните задължения. Вреди на технологичния продукт могат да възникнат в резултат на неизпълнение на задължения: поради небрежност, действие, грешка, грешно или подвеждащо твърдение, нарушение на конфиденциалността или пропуск при изпълнението или неизпълнението на професионални услуги.

Покрити рискове са: професионална отговорност, нарушение на конфиденциалността, нарушена интелектуална собственост, клевета, интернет отговорност, измама – причиняване на финансова загуба на клиенти в резултат от действия на нелоялни служители, разходи за съдебна защита, разходи за възстановяване на загубени или унищожени компютърни данни.

Свържете се с нас и ние ще ви предложим най-подходящата за вас оферта и цена.

Как можем да Ви помогнем?

Свържете се с наш избран офис от страница КОНТАКТИ или отправете онлайн запитване.

Много съм доволен! Препоръчвам!

Николай Чавдаров
Управител, СПИЙД ЪП

Има все още почтенни застрахователни брокери- това е един от тях !

Милен Петров
ЕТ Милен Петров, Счетоводител

Винаги коректни и отзивчиви.

Стефан Попов
Спедитор, БОРДЕР СЪРВИСИЗ

Нужна Ви е оферта по тази застраховка?

Отправянето на запитване и получаването на оферта не Ви задължават да сключите застраховка.