ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА

Обхват на застраховката

На задължително застраховане подлежат работници и служители, които извършват работа в основната и спомагателна дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната. Работниците и служителите, които подлежат на застраховане за риска „трудова злополука”, се определят с писмена заповед от работодателя след консултации със Службата по трудова медицина и с Комитета/Групата по условия на труд. Провеждането на консултации се удостоверява с протокол.

Застрахователни покрития

  • Смърт на застрахованото лице в резултат на трудова злополука
  • Трайно намалена работоспособност в резултат на трудова злополука
  • Временна неработоспособност в резултат на трудова злополука

Застрахователна сума

Застрахователната сума по застраховка „трудова злополука” се определя на база годишната или месечната брутна работна заплата на застрахованите работници и служители към момента на сключване на застраховката, като не може да бъде по-малка от 7-кратния размер на годишната брутна работна заплата на съответния работник или служител за 12-те месеца, предхождащи момента на сключване на застраховката.

Застрахователни обезщетения

При смърт в резултат на трудова злополука се изплаща пълният размер на застрахователната сума, определена при сключването на застраховката.

При трайно намалена работоспособност в резултат на трудова злополука се изплаща процент от застрахователната сума, равен на процента загубена работоспособност, установен от компетентен орган на медицинската експертиза на работоспособността /т.е. ТЕЛК или НЕЛК/.

При временна неработоспособност в резултат на трудова злополука се изплаща процент от брутното трудово възнаграждение, за всеки започнат месец временна неработоспособност, в зависимост от продължителността на загубената работоспособност, а именно:

  • над   10 до   30 календарни дни включително –  3%,
  • над   30 до   60 календарни дни включително –  5%,
  • над   60 до 120 календарни дни включително –  7%,
  • над 121 календарни дни                                    –   10%

Доброволно е сключването на допълнително по-високо покритие за риска временна неработоспособност, следствие на злополука, обикновено до 10000 лв. лимит за едно лице, срещу допълнително платена премия.

Как можем да Ви помогнем?

Свържете се с наш избран офис от страница КОНТАКТИ или отправете онлайн запитване.

Много съм доволен! Препоръчвам!

Николай Чавдаров
Управител, СПИЙД ЪП

Има все още почтенни застрахователни брокери- това е един от тях !

Милен Петров
ЕТ Милен Петров, Счетоводител

Винаги коректни и отзивчиви.

Стефан Попов
Спедитор, БОРДЕР СЪРВИСИЗ

Нужна Ви е оферта по тази застраховка?

Отправянето на запитване и получаването на оферта не Ви задължават да сключите застраховка.