ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЗУТ

ПРОФЕСИОНАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ НА СТРОИТЕЛЯ е във връзка с дейността му по цялостното изпълнение на строителните обекти, в съответствие с издадените строителни книжа и изискванията на закона.

Лимити на отговорност зависят от категорията на строежа.

Минимални лимити
За един иск                      За всички искове
Първа категория                      300 000 лв                      600 000 лв
Втора категория                      200 000 лв                      400 000 лв
Трета категория                      100 000 лв                       200 000 лв
Четвърта категория                   50 000 лв                      100 000 лв
Пета категория                          35 000 лв                         70 000 лв

Съгласно чл. 173 от Закона за устройство на територията / ЗУТ / договорите между участниците в строителството може да се уговаря отделна застраховка за обезпечаване на отговорностите им за конкретен обект.

 

Застраховките по чл. 171 се сключват за срок една година и покриват отговорността на застрахования по писмени претенции, предявени в срока на действие на застрахователния договор, за:

1. Неправомерни действия или бездействия на застрахования при или по повод изпълнение на неговите задължения, извършени в срока на договора.

2. Неправомерни действия или бездействия на застрахования при или по повод изпълнение на неговите задължения, извършени в периода от ретро активната дата до сключването на договора.

 

Ретроактивна дата по смисъла на е датата на започване на дейност от Застрахования. За лицата, които са упражнявали дейност повече от 5 години, ретроактивната дата е 5 години преди сключването на застрахователния договор.

При прекратяване на дейността, подлежаща на задължително застраховане, лицето е длъжно да сключи допълнителна застраховка, покриваща период 5 години, следващ прекратяването на дейността, в случай че вредоносното действие е извършено след ретроактивната дата .

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ

 

Покрити рискове:

Застрахователя застрахова отговорността на Застрахования по отношение на:

1.  Всички суми, до размера на договорените лимити, които Застрахования бъде законово задължен да заплати като обезщетение за вреди, причинени на трети лица, вследствие на виновно неизпълнение на професионалните му задължения

2.  Съдебни разноски по дела срещу Застрахования, образувани въз основа на искове, когато Застрахователя е бил привлечен в процеса.

Застрахователят покрива отговорността на лицата, упражняващи конкретна професионална дейност.

 

Общи изключения:

–  Война, стачки, граждански вълнения.

–   Загуби, щети и разходи вследствие на тероризъм

–   Ядрена реакция, токсично замърсяване

–   Действия на Застрахования, извън обхвата на професионалната му дейност

–   Вреди, причинени умишлено от Застрахования.

–   Нарушаване на права върху интелектуална собственост, търговски марки, патенти.

–   Деяния, квалифицирани като клевета и обида.

–   Загуба и повреда на документи, поверени  на Застрахования.

–   Отговорността на Застрахования, поета по силата на договор, която не би възникнала на друго правно основание.

–   Вреди, вследствие на непреодолима сила

–   Искове, предявени въз основа на чужди законодателства.

–   Пропуснати ползи.

–   Неустойки и косвени вреди.

–   Глоби, конфискации и други имуществени санкции, наложени от компетентни органи.

–   Дейност на Застрахования в чужбина.

Как можем да Ви помогнем?

Свържете се с наш избран офис от страница КОНТАКТИ или отправете онлайн запитване.

Много съм доволен! Препоръчвам!

Николай Чавдаров
Управител, СПИЙД ЪП

Има все още почтенни застрахователни брокери- това е един от тях !

Милен Петров
ЕТ Милен Петров, Счетоводител

Винаги коректни и отзивчиви.

Стефан Попов
Спедитор, БОРДЕР СЪРВИСИЗ

Нужна Ви е оферта по тази застраховка?

Отправянето на запитване и получаването на оферта не Ви задължават да сключите застраховка.