IT ФИРМИ

IT ФИРМИ

Потенциалните искове срещу компании и доставчици, занимаващи се с информационни технологии, поради допусната грешка могат да имат  катастрофични последици за тях.

Тези искове могат да доведат до  големи финансови загуби и загуба на репутация за фирмите от IT- сектора, което ще доведе и до невъзможност за успешния им бизнес в бъдеще.

Накратко казано, IT- доставчиците трябва да се защитят от потенциални искове срещу тях  и да осигурят безпрепятственото функциониране на своята дейност.

Застраховката „Професионална отговорност на IT- компании” осигурява защита на квалифицирани професионалисти срещу искове, предявени срещу тях за претърпени от клиенти финансови загуби във връзка с предоставяните професионални услуги. Застраховката предлага финансова защита за посрещане на съдебните разноски и всички нанесени вреди, които биха могли да бъдат предмет на обезщетение.

Застрахователното покритие е:

·         Професионална отговорност за вреди, възникнали в резултат неизпълнение на задължения: тоест всяко действително или предполагаемо неизпълнение на задължения, поради небрежност, действие, грешка, грешно или подвеждащо твърдение, нарушение на конфиденциалността или пропуск при изпълнението или неизпълнението на професионални услуги

·         Нарушение на конфиденциалността

·         Нарушаване или засягане на интелектуална собственост

·         Клевета

·         Причиняване на финансови загуби на клиенти в резултат на нелоялни служители

·         Разноски за правна защита по предявени претенции

Разширения на покритието:

·         Автоматично покритие за нови дъщерни дружества

·         Разходи за участие в съдебни заседания

·         Удължен период за подаване на уведомление за предявен първи иск след изтичане/ прекратяване на полицата.

·         Покритие за унищожени, увредени, загубени, деформирани или изтрити документи

·         База данни – Застрахователят ще обезщети разумно направени разходи за намирането и възстановяването на база данни на клиента

Как можем да Ви помогнем?

Свържете се с наш избран офис от страница КОНТАКТИ или отправете онлайн запитване.

Много съм доволен! Препоръчвам!

Николай Чавдаров
Управител, СПИЙД ЪП

Има все още почтенни застрахователни брокери- това е един от тях !

Милен Петров
ЕТ Милен Петров, Счетоводител

Винаги коректни и отзивчиви.

Стефан Попов
Спедитор, БОРДЕР СЪРВИСИЗ

Нужна Ви е оферта по тази застраховка?

Отправянето на запитване и получаването на оферта не Ви задължават да сключите застраховка.