ОТГОВОРНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

ОТГОВОРНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

Застрахова се отговорността като работодател на посочен български правен субект, наричан по-нататък “Застрахован”, по отношение на обезщетения, ненадхвърлящи договорените лимити, които съгласно Кодекса на труда същият бъде задължен да заплати на своите работници и служители за вреди, причинени от:

Трудова злополука, настъпила през периода на застраховката и причинила смърт, трайна или временна загуба на работоспособност, независимо дали Застрахованият, негов орган или служител има вина за злополуката, или тя е причинена от непреодолима сила.

Заболявания от всякакъв характер, вкл. професионални болести, не се считат за трудова злополука по настоящата застраховка.

Застрахователят може да покрие и вреди (вкл. смърт, трайна или временна загуба на работоспособност), причинени на работници и служители в резултат на професионална болест съгласно валидния Списък на професионалните болести с продължителност повече от 30 дни, проявило се за пръв път и установено с протокол на експертна комисия през периода на застраховката.

Застрахователят ще обезщети всички целесъобразни разходи за ограничаване нa последиците от събитие, покрито по настоящата застраховка, и/или за уреждането на претенции и искове, направени със съгласие на Застрахователя, като уговорените в полицата лимити включват и посочените разходи.

Как можем да Ви помогнем?

Свържете се с наш избран офис от страница КОНТАКТИ или отправете онлайн запитване.

Много съм доволен! Препоръчвам!

Николай Чавдаров
Управител, СПИЙД ЪП

Има все още почтенни застрахователни брокери- това е един от тях !

Милен Петров
ЕТ Милен Петров, Счетоводител

Винаги коректни и отзивчиви.

Стефан Попов
Спедитор, БОРДЕР СЪРВИСИЗ

Нужна Ви е оферта по тази застраховка?

Отправянето на запитване и получаването на оферта не Ви задължават да сключите застраховка.