ОТГОВОРНОСТ НА СПЕДИТОРА

Застрахова се отговорността на спедитора съгласно Общите спедиторски условия /ОСУ/ и Общите складови условия /ОСКУ/ на Националното сдружение на българските спедитори /НСБС/, както следва:

 • КЛАУЗА /А/ – Отговорност на спедитора, действащ като КОМИСИОНЕР – като пълномощник или като търговски представител на клиента по ОСУ на НСБС.

и/или

 • КЛАУЗА /В/ – Отговорност на спедитора, действащ като ОПЕРАТОР по ОСУ на НСБС.

и/или

 • КЛАУЗА /С/ – Отговорност на спедитора, действащ като СКЛАДОВ ОПЕРАТОР по ОСКУ на НСБС.

Застрахователната защита е без териториални ограничения с изключение на щети от липси и повреди, възникнали в резултат на преминаване на стоките през зони на военни действия.

Покритието е валидно, когато отговорността на спедитора /при валидно сключен спедиционен договор/ произтича от:

 • международна конвенция или национално законодателство, които задължително се прилагат към дейността и конкретните сделки на спедитора и/или
 • от ОСУ или от ОСКУ на НСБС.

Не се покрива:

 • увеличението на отговорността на спедитора по специални споразумения или договорености с клиента, които надхвърлят границите на отговорността и са сключени по условия, различни от условията по ОСУ или ОСКУ, освен по специална договореност.
 • щетите и загубите на спедитора при изпълнение на спедиторския договор, а само тези на клиента.

Не се покрива отговорността на спедитора и в следните случаи:

 • при умисъл или груба небрежност от страна на спедитора, неговите служители и пълномощници /действителните изпълнители на услугите, явяващи се страна по сключените от спедитора за негова сметка или за сметка на клиента договори за транспорт, складиране, манипулиране или митническо оформяне на стоките, не се причисляват към пълномощниците на спедитора;
 • при умишлени действия, небрежност или измама от страна на клиента, правоимащия или техни надлежно упълномощени представители;
 • при несходна документация /явно несъответствие между представените документи/;
 • при частична липса на съдържанието при напълно запазена външна опаковка;
 • съгласно чл. 55 на ОСУ и чл. 59 на ОСКУ на НСБС.;
 • при мними разлики в теглото поради различни показания на измервателните уреди /кантарна разлика/.
 • при контрабанда, забранена или тайна търговия;
 • при щети, за които може да се поиска обезщетение въз основа на договорни споразумения, които не са характерни за спедиторския бранш, като договорни неустойки, гаранции за срочна доставка, пропуснати ползи и косвени загуби от всякакво естество и т.н., както и изключващи законовата отговорност. Тези щети могат да бъдат покрити при условията на отделно договаряне;
 • при рискове за гражданска отговорност на предприятието, гражданска отговорност на водачи на МПС и др.;
 • при смърт, телесни повреди на хора или други неимуществени вреди, причинени от щетата, загубата или забавата;
 • при военни действия, граждански вълнения, стачки, кражба чрез взлом /освен ако не е уговорено допълнително покритие при допълнително платена премия/, действия на въоръжени банди, действия на властите и на упълномощени от тях органи и институции, ядрени инциденти и последиците от тях.

Не се покрива увеличената отговорност на спедитора произтичаща от услуги, оказани по отношение на злато, банкноти, монети, скъпоценни камъни, бижута, антики, произведения на изкуството и ценни книжа от всякакъв вид, тютюневи изделия и концентрирани алкохолни напитки.

При превоз на опасни товари застрахователната защита обхваща и отговорността по спедиционни договори за превоз на опасни товари по шосе, само ако съхранението, манипулирането и превоза на последните са извършени в съответствие с разпоредбите на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе /ADR/ /в това число ADR-свидетелство за водача на МПС и международно удостоверение по образеца ADR. за годността на МПС да превозва съответния клас опасни товари/,Конвенцията RID, IMO и правилата за превоз на опасни товари по въздух и вътрешни водни пътища.Застраховката се сключва за срок от една година или за времетраенето на отделна спедиторска сделка.

Застрахователната защита е валидна за всички спедиционни договори, сключени през времетраенето на застраховката до изпълнение на произтичащите от тях задължения, но не по-късно от 30 дни, а за договорите за складиране – 60 дни от прекратяване на застрахователния договор.

Как можем да Ви помогнем?

Свържете се с наш избран офис от страница КОНТАКТИ или отправете онлайн запитване.

Много съм доволен! Препоръчвам!

Николай Чавдаров
Управител, СПИЙД ЪП

Има все още почтенни застрахователни брокери- това е един от тях !

Милен Петров
ЕТ Милен Петров, Счетоводител

Винаги коректни и отзивчиви.

Стефан Попов
Спедитор, БОРДЕР СЪРВИСИЗ

Нужна Ви е оферта по тази застраховка?

Отправянето на запитване и получаването на оферта не Ви задължават да сключите застраховка.