ГРУПОВА ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТ

ГРУПОВА ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТ

Предлаганите Групови застрахователна програми повишават социалната сигурност на застрахованите лица – служители, тъй като Компанията носи отговорност върху живота, здравето и трудоспособността им и оказва своята финансова подкрепа при настъпване на застрахователни събития.

При застраховките със спестовен елемент, който формира застрахователната сума, платима при изтичане срока на договора и гъвкавостта на предложенията,  застраховката се превръща в един ефективен механизъм за задържане на кадри и осъществяване на адекватна социална политика на фирмата.

Обект на застраховката са дееспособни граждани, на възраст до 65-75 години, според условието на застрахователя.

Не подлежат на застраховане лица със загуба на работоспособност (инвалидност) над 50%, психично болни лица или ако по преценка на Застрахователя са с недопустимо висок застрахователен риск.

При груповите застраховки „Живот” обикновено се прилага списък на застрахованите, но не се изискват индивидуални прегледи. Някои застрахователи изискват индивидуални Здравни Декларации за състоянието на застрахованите служители.

Застрахователят покрива рискове, настъпили вследствие възникнали след началото на застрахователния договор злополука или заболяване.

Основен риск  при застраховките живот е свързан с фатален край на застрахованото лице, т.е при смърт. Обезщетението в подобен случай получават наследниците. При спестовните застраховки, след изтичане на срока на застраховката, при доживяване лицето получава определена сума.

Допълнителни рискове, включващи което и да е или комбинация от:

  • Смърт вследствие злополука;
  • Трайна загуба на работоспособност вследствие злополука и/или заболяване;
  • Временна загуба на работоспособност вследствие злополука и/или заболяване;
  • Медицински разходи;
  • Хоспитализация (болнично лечение и болничен престой);
  • Разходи за хирургическо лечение;
  • Стоматологични разходи;
  • Разходи за специализиран медицински транспорт;
  • Тежки заболявания /фатална болест/;
  • Други разходи, свързани с настъпилото застрахователно събитие;

Основните видове групови застраховки, които работодателите правят са:

–   Спестовна застраховка ЖИВОТ

–   Рискова/ комбинирана застраховка ЖИВОТ

Как можем да Ви помогнем?

Свържете се с наш избран офис от страница КОНТАКТИ или отправете онлайн запитване.

Много съм доволен! Препоръчвам!

Николай Чавдаров
Управител, СПИЙД ЪП

Има все още почтенни застрахователни брокери- това е един от тях !

Милен Петров
ЕТ Милен Петров, Счетоводител

Винаги коректни и отзивчиви.

Стефан Попов
Спедитор, БОРДЕР СЪРВИСИЗ

Нужна Ви е оферта по тази застраховка?

Отправянето на запитване и получаването на оферта не Ви задължават да сключите застраховка.