ЗАСТРАХОВКА ГАРАНЦИИ (БОНДОВЕ)

С приемането на новия Закон за обществените поръчки през февруари 2016 година се предвижда използването на застрахователен договор като гаранция за изпълнение на обществена поръчка. Този продукт е познат още като застраховка гаранция или бондове.  

Чл. 111 от новия Закон за обществените поръчки предвижда три вида гаранция за изпълнение на Договор за обществена поръчка: парична гаранция, банкова гаранция, застраховка гаранции, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.  

Това е новост за българския застрахователен пазар, но тази застраховка гаранции е приложима практика в останалите европейски държави.

 

Извадка от изменения Закон, който позволява използването на застраховка гаранции за изпълнение на обществени поръчки

ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Раздел I Гаранции за изпълнение

Чл. 111.

(1) Възложителят може да изисква от определения изпълнител да предостави гаранции, които да обезпечат изпълнението на договора или авансово предоставените средства.

(2) Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, не може да надвишава 5 на сто от стойността му. Когато поръчката се възлага на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, гаранцията за изпълнение на договора не може да надвишава две на сто от стойността на договора. Гаранция за изпълнение може да се изисква и в случай на изменение, с което се извършват допълнителни доставки, услуги или строителство по договора.

(3) Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства, може да е до размера на тези средства и се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса.

(4) Предвидените гаранции и техният процент се посочват в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, в поканата за потвърждаване на интерес или в поканата за участие в преговори.

(5) Гаранциите се предоставят в една от следните форми:

 1. парична сума;
 2. банкова гаранция;
 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

(6) Гаранцията по ал. 5, т. 1 или 2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

(7) Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение или за авансово предоставените средства.

(8) Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

(9) Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията

Към момента формите на гаранция вече са:

 • парична сума внесена по сметка посочена от ВЪЗЛОЖИТЕЛ
 • банкова гаранция издадена от БАНКА
 • ЗАСТРАХОВКА ГАРАНЦИЯ издадена от ЗАСТРАХОВАТЕЛ

Какви са предимствата на използването на застраховка гаранция. Предимства за изпълнителите?

 • Застраховката гаранции не се обезпечава с активи на фирмата
 • Не учредява ипотеки на недвижимо имущество
 • Застраховката гаранция не учредява особени залози на движимо имущество
 • Не учредява залог на вземания по сметка на парични средства
 • Застраховката гаранции няма разходи за вписването в Централния регистър за особени залози
 • Не заплаща периодични такси за откриване и обслужване на банкови сметки

Каква е същността на застраховката гаранции?

Застраховката гаранции представлява договор, сключен между три страни, който гарантира изпълнението на поети задължения.

Страни по договора за застраховка гаранции:

 • Изпълнителят. Неговата дейност по договора за застраховка гаранции представлява риска. Изпълнителят заплаща дължимите разходи по сключването на застраховка гаранции;
 • Възложителят по договора за застраховка гаранции. В негова полза се сключва застраховката гаранции. Това обикновено е инвеститор или подобен тип възлагаща страна по обществена поръчка или междуфирмен договор.
 • Гарантираща страна. При този случай това е застрахователната компания, която сте избрали за Вашата застраховка гаранции. Тя поема риска при неизпълнението на задълженията на Изпълнителя по договора. Застрахователят е този, който предоставя гаранция на Възложителя.

Особености на застрахователния договор на застраховки гаранция

С издаване на застрахователен договор за застраховка гаранции (бонд), ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ става гарант на ЗАСТРАХОВАЩИЯ „участника в търга/изпълнителя”, съгласно условията на публично обявена обществена поръчка и отговоря изцяло пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за поетите отговорности от страна на „участника в търга/изпълнителя

Основание за сключване на застраховка гаранции

За сключване на застраховка гаранции е необходима тръжна документация, публично обявена от ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно ЗОП, изискваща от участника в търга, да предостави гаранция за участие в търг и/или за авансово плащане, обезпечаваща изпълнението по търга на ЗАСТРАХОВАНИЯ.

Предмет на застраховане със застраховка гаранции

Сключен договор за изпълнение между ЗАСТРАХОВАНИЯ и конкретизиран в полицата на застраховката гаранции ВЪЗЛОЖИТЕЛ/БЕНЕФИЦИЕНТ, съгласно условията на търга.

Териториален обхват на застраховката гаранция

Застраховка гаранции се сключва за територията на Република България.

За кои компании са предназначени застраховките гаранции

Най-често застраховки гаранции се изискват от компаниите от строителния бранш – проектанти, изпълнители, консултанти, инженери, архитекти, както и широк кръг доставчици на услуги.

Покрит риск по застраховка гаранции

Във всяка застраховка гаранции е включено неизпълнени задължения от страна на ЗАСТРАХОВАНИЯ, произтичащи от:

 • условията на търга и/или,
 • сключен договор за възлагане на обществена поръчка.

Покритият риск от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ е безусловен и неотменим за  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/БЕНЕФИЦИЕНТА, в рамките на валидността на договора за застраховка гаранции, сключен между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Клаузи на договора на застраховката гаранции

Застраховка „Гаранция в полза на Възложител“ предоставя покритие чрез следните четири клаузи:

 • Гаранция за участие в търг
 • Гаранция за добро изпълнение
 • Гаранция за авансово плащане
 • Гаранция за гаранционно обслужване или Поддържаща гаранция

Срок на договора на застраховката гаранции

Срокът на валидност на застраховката гаранции се определя от:

 • съгласно валидността на офертата, посочена като изискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
 • съгласно валидността на договора за застраховка гаранции сключен между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
 • съгласно начина на разплащане/предоставяне на аванс по застраховка гаранции;
 • съгласно нормативен акт посочен при гаранциите за гаранционно обслужване.

При сключване на застраховка гаранции за обществени поръчки с периодично и продължително изпълнение, срокът е не по-голям от 5 години.

Изключени рискове по застраховка гаранции

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не дължи обезщетение по застраховка гаранции за рискове, които са пряко или непряко причинени от:

 • Форсмажорни обстоятелства – война (обявена или не), инвазия, вражески действия, последици от въздействие на ядрени продукти, експлозии или бойни вещества, бунт, граждански вълнения и безредици, гражданска война, преврат, стачки, лок-аут, злонамерени действия на лица във връзка с политически или конспиративни организации, терористични действия и др.

По вина на Бенефициента

 • Финансови загуби, възникнали преди влизане в сила на застраховката гаранции;
 • Несъгласувани със ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ промени направени в Договора за възлагане на обществена поръчка;
 • Съдебни разходи във връзка с уреждане на спорове между ЗАСТРАХОВАНИЯ и БЕНЕФИЦИЕНТА;

Технология на сключване на застраховка гаранции

Преди издаване на застраховка гаранции, процедурата обикновено е следната:

 • Попълване на Предложение-въпросник;
 • Документи за проучване и одобрение на икономическото и финансово състояние на ЗАСТРАХОВАНИЯ, на техническите възможности за изпълнение на договора;
 • Образец на гаранция, изисквана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
 • Техническо и ценово предложение, при сключване на договор за обществена поръчка, за изпълнение и/или авансово плащане;

В застрахователен брокер ЗБК БАЛКАН АД работят достатъчно компетентни и опитни специалисти по застраховки гаранции.

Не се колебайте да се обърнете към нас дори за необвързваща оферта или просто консултация във връзка с избора и сключване на застраховка гаранции!

Какви са предимствата на използването на застраховка гаранция. Предимства за изпълнителите?
Каква е същността на застраховката гаранции?
Клаузи на договора на застраховката гаранции
Срок на договора на застраховката гаранции
Изключени рискове по застраховка гаранции

Как можем да Ви помогнем?

Свържете се с наш избран офис от страница КОНТАКТИ или отправете онлайн запитване.

Много съм доволен! Препоръчвам!

Николай Чавдаров
Управител, СПИЙД ЪП

Има все още почтенни застрахователни брокери- това е един от тях !

Милен Петров
ЕТ Милен Петров, Счетоводител

Винаги коректни и отзивчиви.

Стефан Попов
Спедитор, БОРДЕР СЪРВИСИЗ

Нужна Ви е оферта по тази застраховка?

Отправянето на запитване и получаването на оферта не Ви задължават да сключите застраховка.