ПРОФЕСИОНАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ НА СТРОИТЕЛЯ

ПРОФЕСИОНАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ НА СТРОИТЕЛЯ

ПРОФЕСИОНАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ НА СТРОИТЕЛЯ е във връзка с дейността му по цялостното изпълнение на строителните обекти, в съответствие с издадените строителни книжа и изискванията на закона.

Лимити на отговорност  – зависят от категорията на строежа.

 

Минимални лимити

За един иск / За всички искове

Препоръчителни лимити
Първа категория 300 000 лв / 600 000 лв Избрани от клиента
Втора категория 200 000 лв / 400 000 лв Лимити, но не по-малки
Трета категория 100 000 лв / 200 000 лв От посочените минимални
Четвърта категория 50 000 лв / 100 000 лв Задължителни по ЗУТ
Пета категория 35 000 лв / 70 000 лв

 

Съгласно чл. 173 от Закона за устройство на територията / ЗУТ / договорите между участниците в строителството може да се уговаря отделна застраховка за обезпечаване на отговорностите им за конкретен обект. Възложителят може да изиска от изпълнителя сключването на допълнителна застраховка, покриваща материални вреди върху строежа, материалите, строителната механизация и оборудването на строителната площадка, настъпили през срока на строителството, ако те са заплатени от възложителя или са негова собственост.

 

Лимитите на отговорност се определят от Възложителя на конкретния обект, биха могли да са равни на изпълнението на СМР.

Размерът на самоучастие се определя от застрахователя в % и/или твърда сума;

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ

 

Покрити рискове:

Застрахователя застрахова отговорността на Застрахования по отношение на:

1.  Всички суми, до размера на договорените лимити, които Застрахования бъде законово задължен да заплати като обезщетение за вреди, причинени на трети лица, вследствие на виновно неизпълнение на професионалните му задължения

2.  Съдебни разноски по дела срещу Застрахования, образувани въз основа на искове, когато Застрахователя е бил привлечен в процеса.

Застрахователят покрива отговорността на лицата, упражняващи конкретна професионална дейност.

 

Общи изключения:

–  Война, стачки, граждански вълнения.

–   Загуби, щети и разходи вследствие на тероризъм

–   Ядрена реакция, токсично замърсяване

–   Действия на Застрахования, извън обхвата на професионалната му дейност

–   Вреди, причинени умишлено от Застрахования.

–   Нарушаване на права върху интелектуална собственост, търговски марки, патенти.

–   Деяния, квалифицирани като клевета и обида.

–   Загуба и повреда на документи, поверени  на Застрахования.

–   Отговорността на Застрахования, поета по силата на договор, която не би възникнала на друго правно основание.

–   Вреди, вследствие на непреодолима сила

–   Искове, предявени въз основа на чужди законодателства.

–   Пропуснати ползи.

–   Неустойки и косвени вреди.

–   Глоби, конфискации и други имуществени санкции, наложени от компетентни органи.

–   Дейност на Застрахования в чужбина.

Как можем да Ви помогнем?

Свържете се с наш избран офис от страница КОНТАКТИ или отправете онлайн запитване.

Много съм доволен! Препоръчвам!

Николай Чавдаров
Управител, СПИЙД ЪП

Има все още почтенни застрахователни брокери- това е един от тях !

Милен Петров
ЕТ Милен Петров, Счетоводител

Винаги коректни и отзивчиви.

Стефан Попов
Спедитор, БОРДЕР СЪРВИСИЗ

Нужна Ви е оферта по тази застраховка?

Отправянето на запитване и получаването на оферта не Ви задължават да сключите застраховка.